ده هزار نظر- نوشته شده 1388

10000 به نظر من، دیدگاه یکی از مترقی ترین سایت های اپوزیسیون سرنگونی طلب است، و اگر کسی با این گفته مخالف است، اول تعریف […]

تشکیک – نوشته شده 1387

آیا می توانیم به آنچه که باور داریم شک کنیم؟ مثلا به این که خورشید طلوع و پس از مدتی غروب می کند؛ و یا […]