ده هزار نظر- نوشته شده 1388

10000 به نظر من، دیدگاه یکی از مترقی ترین سایت های اپوزیسیون سرنگونی طلب است، و اگر کسی با این گفته مخالف است، اول تعریف […]