فلسفه نوروز

عزیزم سال جدید باستانی دگربار آغاز شد. رهبران سیاسی، از آخوند و آمریکایی گرفته تا خودیهای مخالف نظام حاکم بر کشور، پیش و پس از […]