تداوم – گفتگوی علی ناظر با مهدی سامع – 1376 (انتشارات نبرد خلق)