نگارنده همیشه بر اين باور بوده که رژيم به دلايل مختلف به راست متمايل مي شود. از جمله پیش از

اين (1 شهريور 1381 مجاهدين خلق امر به وظیفه يا امر به نتیجه؟ قسمت – – – 1 ) نوشته ام:

به نظر نگارنده، نظام جمهوري اسلامي به سوي يک پايه شدن در حرکت است. اين يک پايه شدن با «تصفیه نیروهاي غیر خودي شروع و تا بالاترين ارکان و منصب ها پیش خواهد رفت. جناح هار به

سرکردگي رفسنجاني و در زير چتر خامنه اي وعده ي برآورده کردن خواسته هاي آمريکا و اروپا را

خواهند داد. تحلیل گراني که فکر مي کنند اين نظام اصلاح پذير بوده، و لیبرالیسم اسلامي (به هر

درجه اي) امکان پذير هست، نه تنها دچار ذهنیت و خوش باوري هستند، بلکه ماهیت نظام ولايت

مطلقه فقیه را به خوبي درک نکرده اند. نظام جمهوري اسلامي بر اين پايه استوار است. هر گونه

تغییر اساسي در اين اصل، نظام را فرو خواهد ريخت، و به همین خاطر، آيت الله ها چاره اي ندارند به

جز متمايل شدن هر چه بیشتر به راست و تاکید بر اصل ولايت فقیه، و اجراي احکام اسلامي

سنگسار، اعدام، و ديگر مواردي که هر انساني آن را نقض حقوق بشر مي داند. تصفیه نیروهاي چپ

سنتي از حکومت، و روانه کردن سران آنها به اوين، باعث خواهد شد که بسیاري از هواداران آنها به

. دنبال آلترناتیو راديکال تر بگردند»

در اين نوشتار به اين ديدگاه بیشتر مي پردازم. (ادامه… پ.د.اف)