فراخوان در حمايت از حقوق قانوني مجاهدين در اشرف (نوشته شده 1387)

سه شنبه، ۲۶ شهريور، ۱۳۸۷ – ۱۷:۴۵

http://www.hambastegimeli.com/node/88

قريب ششصد تن از ايرانيان مقيم خارج از كشور, شامل فعالين سياسي و حقوق بشري و هم چنين شعرا و نويسندگان ايراني در تبعيد طي نامه يي به صليب سرخ بين المللي بر لزوم ادامه حفاظت ساكنان اشرف توسط نيروي چند مليتي تأكيد كردند.

امضاكنندگان اين نامه با بيان نگراني جدي خود پيرامون «فاجعه انساني, سياسي ، و امنيتي که در برابر مانيتور صليب سرخ جهاني، در عراق در شرف انجام است» از اين سازمان بين المللي خواستند كه نيروي چندمليتي را متوجه مسئوليتشان در قبال حفاظت اشرف كند وازنيروي چند مليتي بخواهد كه اين مسئوليت را طبق كنوانسيون چهارم ژنو كماكان ادامه دهد.
متن اين نامه كه همراه با اسامي امضا كنندكان درسايت بحران منتشر شده، به قرار زير است :
فراخوان در حمايت از حقوق قانوني مجاهدين در اشرف
ما امضا کنندگان زير با اين بيانيه نگراني جدي خود پيرامون فاجعه اي انساني، سياسي، و امنيتي که در برابر مانيتور صليب سرخ جهاني، در عراق در شرف انجام است را به اطلاع مي رسانيم
• بنا به گزارشهاي دريافتي، نيروي چند مليتي تصميم گرفته است که تعهدات خود مبني بر اجراي قوانين بين المللي حقوق بشري، حقوق بين المللي، و اصل عدم استرداد را ناديده بگيرد ، و حفاظت ساکنان اشرف را به نيروهاي عراقي واگذار کند.
• نيروي چند مليتي ظاهراً اين واقعيت را ناديده گرفته است که ساکنان اشرف در سال 2004 شامل موقعيت حقوقي “افراد تحت الحفاظه کنوانسيون 4 ژنو شده اند.
• نيروي چند مليتي ساده لوحانه اظهارات علي دباغ – سخنگوي دولت عراق، در 17 ژوئن را که تأکيد بر مواضع پيشين وي پيرامون اخراج ساکنان اشرف و اعضاي مجاهدين خلق، را کم اهميت تلقي کرده است.
• نيروي چند مليتي، پيش از هرگونه مذاکره و توافقي، بايد به اين نکته توجه مي کرد که اظهاراتي از اين قبيل، نه تنها کنوانسيون 4 ژنو، قوانين بين الملل حقوق بشر، اصل عدم استراد، و بسياري از قوانين بين المللي و استاتو تحت الحفاظه بودن ساکنان اشرف را به زير پا گذاشته است، بلکه اين اظهارات زمينه ساز حملات بيشتر تروريستي و موشکي عليه ساکنان غير مسلح اشرف در آينده خواهد بود.
• لازم است که به نيروي چند مليتي يادآوري شود که تهديدات مرگبار اين چنيني پس از انتقال مسؤليت حفاظت بي شک افزايش خواهد يافت
• بنا به شواهد موجود، نيروي چند مليتي توجه ندارد که رژيم جمهوري اسلامي در مدتي که نيروي چند مليتي و عراق در حال مذاکره بوده اند، از موقعيت براي پيشبرد اهداف استراتژيک خود، از جمله حذف 3500 نفر از مجاهدين در اشرف بهره جسته است
• در حالي که نيروهاي چند مليتي مسؤليت خود به 3500 “فرد تحت الحفاظه را ناديده گرفته است، سخنگوي دولت عراق همسو با رژيم جمهوري اسلامي، علناً مواضع صليب سرخ جهاني، کميسارياي پناهندگان ملل متحد، و بسياري ديگر از نهادهاي بين المللي که بر کليه اصول و تعهدنامه ها که استرداد، و اخراج اجباري، و جابجايي اجباري، انتقال اين افراد به کشور و يا اتوريته ي ديگر را ممنوع دانسته اند، را ناديده گرفته است
ما امضا کنندگان زير، با توجه به نکات فوق الذکر، از شما درخواست مي کنيم که با تأکيد هرچه بيشتر به نيروي چند مليتي خاطرنشان کنيد که اگر حفاظت ساکنان اشرف همانطور که خواسته رژيم جمهوري اسلامي است به نيروهاي عراق واگذار شود، مطمئنا در آينده شاهد قتل اين پناهندگان بوسيله رژيم جمهوري اسلامي و يا عناصر وابسته به آنها خواهيم بود.
براي دوري از فاجعه يي انساني، امنيت و حفاظت از اين “افراد تحت الحفاظه” در اشرف بايد به روال گذشته انجام شود، مخصوصاً که در سال 2003 اين افراد داوطلبانه خلع سلاح شده اند. .