مجاهدين خلق - امر به وظيفه يا امر به نتيجه -1
علی ناظر


 Source: سايت ديدگاهIran's Crises  1998 - 2007   ©