Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Sunday 1 October 2023
HOME
NEWS
ANALYSIS
INTERVIEW
POLITICS
SOCIAL
STATEMENTS
ECONOMY
SEARCH

���������������������� ����������������


پيشگفتار ماهنامه ديدگاه - مرداد
[ علی ناظر]
[Source: ماهنامه مرداد ديدگاه]


شبکه ديدگاه هميشه بر اين باور بوده که اگر جامعه ايران مقام دست اندرکاران هنر و ادبيات را آنطور که بايست و شايسته است ارج ننهد، فرهنگ آزاديخواهي و راديکال که فرهيخته گان ايران با تحمل سالها زندان، شکنجه و تبعيد در برابر مرتجعين و جيره خواران جايگزين کرده اند، منزوي شده و زمينه ي رشد فرهنگي جستجوگر و پويا، آنگونه که از آن انتظار مي رود پي ريزي نخواهد شد. در اين خلأ و نبود ارتباطي ارگانيک بين مردم و فرهيخته گان، مردم از گويش هاي فکري انديشمندان ادبي و آثار هنرمندان متعهد بي بهره مانده و با ساده نگري و ساده نگاري مأنوس مي شوند؛ مستبدين، تحريف کنندگان تاريخ، و آنان که آگاهي مردم و نگرشي مستقل را بر نمي تابند، جامعه را خالي از چالش ديده و يکه تاز اين صحنه مي شوند – اذهان در چارچوب هاي از پيش ساخته شده ي دولت ها محصور مي شوند. ديدگاه از برخي از فعالان هنر و ادب درخواست کرده که با نگارش و نگرش خود، در تنظيم اين ويژه نامه همکاري کنند.

[Posted comments]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©