Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Tuesday 20 November 2018
جستجو
اقتصادی
مواضع و بیانیه
اجتماعی
سیاسی و نظامی
گفتگو - شنیداری/دیداری/ن.شتاری
برداشت و تحلیل
خبر و گزارش
صفحه نخست

ديالوگ

* دو دو تا چهار تا  علی ناظر

* «نازني» اگر محابا کني  علی ناظر

* روزه ي گنجشکي  علی ناظر

* خر همان خر است فقط پالانش عوض شده  علی ناظرروزه ي گنجشکي
[ علی ناظر]
[منبع: Iran's Crises – English (ICE)]


يادم ميايد وقتي که خيلي بچه بودم و مي خواستم از بقيه عقب نيفتم، در ماه رمضان اصرار داشتم که من هم روزه بگيرم. نصف شب بيدار شوم، سحري بخورم و افطار بکنم. بزرگترها که عاقل بودند پيشنهاد مي دادند که قبول ولي روزه گنجشکي بگير – يعني ظهر ها هم يک غذاي کوچکي بخور. منهم راضي و خوشحال از اين معامله به همه مي گفتم که من هم روزه ام. امروز در خبر ها آمده است که رضا پهلوي در حمايت از زندانيان سياسي «اعتصاب غذا» خواهد کرد، ولي فقط براي 3 روز. فکر کنم بزرگتر ها بهتر از رضا پهلوي با معناي «اعتصاب غذا» آشنا هستند، بهمين خاطر براي اينکه خاطر ملوکانه مکدر نشود، از ايشان خواسته اند که 3 روز بيشتر زحمت بخود ندهند و آن نکنند که هم باعث شرمساري ايشان شود و هم دستاويزي براي مخالفان. 18 خرداد 1384[Posted comments0]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©