Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Wednesday 29 November 2023
HOME
NEWS
ANALYSIS
INTERVIEW
POLITICS
SOCIAL
STATEMENTS
ECONOMY
SEARCH

���������������������� ����������������


روزه ي گنجشکي
[ علی ناظر]
[Source: سايت ديدگاه]


يادم ميايد وقتي که خيلي بچه بودم و مي خواستم از بقيه عقب نيفتم، در ماه رمضان اصرار داشتم که من هم روزه بگيرم. نصف شب بيدار شوم، سحري بخورم و افطار بکنم. بزرگترها که عاقل بودند پيشنهاد مي دادند که قبول ولي روزه گنجشکي بگير – يعني ظهر ها هم يک غذاي کوچکي بخور. منهم راضي و خوشحال از اين معامله به همه مي گفتم که من هم روزه ام. امروز در خبر ها آمده است که رضا پهلوي در حمايت از زندانيان سياسي «اعتصاب غذا» خواهد کرد، ولي فقط براي 3 روز. فکر کنم بزرگتر ها بهتر از رضا پهلوي با معناي «اعتصاب غذا» آشنا هستند، بهمين خاطر براي اينکه خاطر ملوکانه مکدر نشود، از ايشان خواسته اند که 3 روز بيشتر زحمت بخود ندهند و آن نکنند که هم باعث شرمساري ايشان شود و هم دستاويزي براي مخالفان. علي ناظر – 18 خرداد 1384 - ديدگاه

[Posted comments]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©