Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Wednesday 29 November 2023
HOME
NEWS
ANALYSIS
INTERVIEW
POLITICS
SOCIAL
STATEMENTS
ECONOMY
SEARCH

������������� �����������������


یک خبر مهم، یک برخورد سرد - (آذر 87)
[ علی ناظر]
[Source: سایت بحران]


سایت مجاهدین خبری مبنی بر رأی اخیر دادگاه اروپا در رابطه با اتهام تروریستی به مجاهدین را گزارش کرده است. کوتاه بنویسم:
این خبر در معدود رسانه های همگانی فارسی زبان جایی برای خودش باز کرد. آنهایی هم که گزارش کرده اند، با آن به سردی و فقط در سطح یک خبر برخورد کرده و در باره بازتاب و نتایج آن تفسیر و تحلیلی ننوشته اند – البته به جز جُنگ خبر، و ایران دیدبان.
اما چرا؟ آیا برخورد سطحی و سرد رسانه ها بخاطر بی اهمیت بودن خبر است، و یا اینکه برآمده از دلخوری و کدورت هایی است که مجاهدین در میان دیگران آفریده اند؟ بی شک، کمتر مفسر سیاسی است که به اهمیت این تصمیم پی نبرده باشد.
می توان با این مقوله و آنچه که بر سر مجاهدین آمده (و یا آنچه که مجاهدین بر سر خود آورده اند) از جوانب مختلف برخورد کرد.
· مجاهدین وارد یک سری داد و ستدها با امپریالیسم و صهیونیسم و جهانخواران شده تا بتوانند لبه تیز تیغ را از گردن یارانشان در قرارگاه اشرف بردارند.
· بخاطر سیاستهای غلط مجاهدین است که ساکنان اشرف در عراق اسیر مانده اند.
· مجاهدین وجه المصالحه بوده و هستند. یک روز آنها در لیست گذاشته می شوند و روز بعد بنا به مصالح جهانخواران و روابطشان با رژیم، از لیست خارج می شوند.
· مجاهدین و یارانشان توانسته اند بار دیگر یک امر انجام شده را به نفع خود تغییر دهند. این پیروزی ستایش انگیز است و مستحق شادباش.
· مبارزه دیپلماتیک برای رهایی یک ملت به جز همین معنای دیگری ندارد - رنج، شکنج، داد و ستد، عدالت و بی عدالتی.

هر کدام از داده های فوق که برای ما مهم بوده و درست بدانیم دلیلی است برای ارزیابی آنچه که اتفاق افتاده است.
باید به چند و چون اتخاذ این رأی پرداخت. باید مشخص کرد که چه عواملی دادگاه را به صدور این رأی کشانده است. کدام یک از دلایل به نفع پروسه سرنگونی خواهی است و کدام به ضرر آن.
می دانیم که شورای وزیران هنوز تصمیم خود در ارتباط با این رأی را اعلام نکرده اند. نقش ما بنا به محتوای سوالات فوق چه می تواند باشد؟ آیا پاسخ مثبت شورای وزیران به نفع ساکنان اشرف خواهد بود؟ آیا به نفع پروسه براندازی از کانال اشرف خواهد بود؟ آیا حذف برچسب تروریستی از مجاهدین فاکتوری برای انتقال برخی از ساکنان اشرف به اروپا خواهد شد؟ آیا این انتقال به نفع پروسه براندازی تمام خواهد شد؟ آیا گام بعدی احقاق حقوق ساکنان اشرف برای ماندگاری و فعالیت آزاد در عراق نخواهد بود؟ آیا ساکنان خلع سلاح شده اشرف می توانند به همان درجه که ارتش آزادیبخش ملی فعال بود، مؤثر واقع شوند؟اینها بخشی از سوالاتی است که می توان در رابطه با صدور این رأی پرسید. سوال من این است: چگونه می توان در قبال صدور این رأی بی تفاوت ماند؟ برخورد رژیم در قبال برخورد سرد ما چه خواهد بود؟
شاد و پیروز باشید
علی ناظر – 15 آذر 1387 (5 دسامبر 2008)

[Posted comments]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©