Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Sunday 1 October 2023
HOME
NEWS
ANALYSIS
INTERVIEW
POLITICS
SOCIAL
STATEMENTS
ECONOMY
SEARCH

������������� �����������������


اصولی کیست - بخش 1 - 4
[ علی ناظر]
[Source: سایت بحران]


پیشگفتار:

[...]

آیا باید رخت سفر از اشرف بسته Ùˆ به مکانی دیگر نقل مکان کنند؟ در آنصورت، با اینهمه دستاورد Ú†Ù‡ بکنند؟ با ارتش آزادیبخش Ùˆ رزمندگان «ارتش» Ú†Ù‡ Ù…ÛŒ تواند بکنند؟ با نیروهایی Ú©Ù‡ اینهمه آموزش دیده اند، Ùˆ حال باید لباس رزم از تن درآورند Ú†Ù‡ Ù…ÛŒ تواند بکنند؟  Ø¨Ø§ تمام تحلیل های رهبری Ú†Ù‡ کنند؟ کدام راهکار اصولی خواهد بود؟

برای درک درست از موقعیت ساکنان اشرف، باید به دو پارامتر اساسی توجه کنیم: ایدئولوژی (که وحدت تشکیلاتی را هم به همراه دارد)، و دیپلماسی (سدها و موانع واقعی سیاسی و امور خارج از حوزه تصمیم گیری مجاهدین)، در تصمیم «چه باید کرد؟» نقش آفرینی می کنند.

پارامتر دیگری هم، در حاشیه، نقش آفرینی می کند. می دانیم که مجاهدین بدون موافقت رهبری آب نمی خورند (مهم نیست که با این موافقیم یا نه بلکه بپذیریم که این واقعیت است). بدین منظور باید به گفته ها و خطوطی که مسعود رجوی در عرض چندین سال گذشته تعریف و تشریح و تبیین می کرده است هم توجه داشته باشیم.

[...]

متن کامل در 4 بخش

 

برای مطالعه بخش اول با فورمت پ.د.اف لطفا اینجا را کلیک کنید

 

برای مطالعه بخش دوم با فورمت پ.د.اف لطفا اینجا را کلیک کنید

 

برای مطالعه بخش سوم با فورمت پ.د.اف لطفا اینجا را کلیک کنید

 

برای مطالعه بخش چهارم با فورمت پ.د.اف لطفا اینجا را کلیک کنید

 

 

 

[Posted comments]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©