Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Tuesday 28 November 2023
HOME
NEWS
ANALYSIS
INTERVIEW
POLITICS
SOCIAL
STATEMENTS
ECONOMY
SEARCH

������������� �����������������


گامی دیگر به سوی راست میانه
[ علی ناظر]
[Source: سایت بحران]


از سال 1388 دائما Ù…ÛŒ نویسم Ú©Ù‡ رژیم در حال چرخش به راست میانه است، Ùˆ حتما بر سر «Ø­Ù‚ مسلم اتمی شدن» Ùˆ حتی «Ø¨Ù‡ رسمیت شناختن اسرائیل» بر سر میز مذاکره خواهد نشست. نیمه شب شنبه (2 آذر 1392) رسانه ها گزارش دادند Ú©Ù‡ جهانخواران Ùˆ ارتجاع به توافق رسیده اند. متن این توافق هنوز مشخص نشده است، اما هرچه Ú©Ù‡ باشد مؤکد چرخش رژیم است. جهت بازنگری، بخش هایی از نوشتارهای گذشته خود را آورده ام. بعدا، در نوشتاری طولانی - «Ù†Ù‚شه راه 92»ØŒ به این مهم بیشتر خواهم پرداخت.
علی ناظر
2 آذر 1392
سایت بحران
 
«Ø¨Ù‡ نظر من، جمهوری اسلامی (در صورتی Ú©Ù‡ سرنگون نشود) در عرض 10 سال آینده هم اسرائیل را به رسمیت خواهد شناخت Ùˆ هم روابطش را با جهانخواران حسنه تر خواهد کرد. رژیم آیت الله ها یک شرط پایه دارند Ú©Ù‡ جهانخواران Ù…ÛŒ بایست بپذیرند – امنیت نظام. اگر در طول مذاکرات، جهانخواران این امنیت را تضمین کنند - یعنی جمهوری اسلامی را بعنوان شریک (Ú©ÙˆÚ†Ú©) خود بپذیرند، آنوقت نه موجودیت اسرائیل مساله ساز خواهد بود، Ùˆ نه تروریسم بین الملل. البته این «Ø´Ø±Ø·» Ú©ÙˆÚ†Ú©ÛŒ نیست، Ùˆ خیلی از پارامترها را باید در نظر داشت»
 
دیدگاه سوم (تیر 1388)
«« نگارنده، پیش از این (دیدگاه سوم – بخش سوم مرداد 1388)ØŒ نوشته است Ú©Ù‡ نظام جمهوری اسلامی خود را برای برداشتن اولین گام برای چرخش به سوی راست میانه مهیا Ù…ÛŒ کند.
آیا چنین چرخشی امکان پذیر بوده، و موفق خواهد شد یا نه، بستگی به سه عامل پیچیده اما غیر قابل انکار استراتژیک دارد. اول (عدم) حضور نیروهای رادیکال (سرنگونی طلب) در صحنه (و در صورت لزوم ناکارآمد کردن آن)؛ دوم (عدم) توانمندی این نیرو(ها) در سازماندهی جنبش (و در صورت لزوم مسدود کردن کانالهای ارتباطی بین نیروهای رادیکال و جنبش)؛ و سوم (عدم)استراتژی نیروهای رادیکال برای عملی شدن امر سرنگونی (و در صورت لزوم سرگرم کردن آن نیرو به مسائل حاشیه ای). بی شک، تدوین چنین استراتژی ای نیاز به تحلیلی کارشناسانه از آنچه که بود(30 سال گذشته)، آنچه که هست (سال 1388)، و آنچه که باید بشود (چشم انداز)، دارد. اما آیا شواهدی وجود دارد که نشان دهد نیروهای رادیکال به این سه عامل توجه داشته اند؟ پاتک اپوزیسیون در مقابل "فتنه" های استراتژیک نظام جمهوری اسلامی چه بوده و خواهد بود؟
»
 
همانجا نوشته بودم که:
« به نظر نگارنده نظام جمهوری اسلامی چاره ای به جز چرخش به سوی راست میانه ندارد. این اجبار بر پایه دو ارزشگذاری بر نظام تحمیل شده است. اول اینکه، دوران اسلام رادیکال به سر آمده است (رجوع شود به نوشتار اصولی کیست). آنچه در این برهه از زمان به عنوان اسلام رادیکال شناخته Ù…ÛŒ شود به وسیله نیروهایی چون القاعده نمایندگی Ù…ÛŒ شود Ú©Ù‡ بیشتر در Ø­Ú©Ù… اهرم فشار نقش آفرینی Ù…ÛŒ کند؛ Ùˆ جمهوری اسلامی از آن بعنوان "عملیات پنهان" (covert operations)ØŒ Ùˆ بعنوان  پارامتری در استراتژی فرامرزی (فراملی)ØŒ حمایت Ù…ÛŒ کند [i]. نظام جمهوری اسلامی Ú©Ù‡ در سطح منطقه خاورمیانه Ùˆ بخشی از آفریقا مداخله گر است حاکم است محتاج به تدوین یک  استراتژی فرامرز(فراملی) Ùˆ چشم اندازی مدون است. چنین نظامی با چنین ویژگی هایی مجبور به اتخاذ برنامه ها Ùˆ استراتژی ای است Ú©Ù‡ بتواند موقعیت کنونی اش را تحکیم کرده Ùˆ در راستای برآورده کردن آرمانهای ایدئولوژیکی اش هم کاربرد داشته باشد. نادیده گرفتن این امر به فروپاشی نظام خواهد انجامید.
»
و ادامه می دهم:
« برای درک چرخش (کنترل شده Ùˆ برنامه ریزی شده نظام) Ù…ÛŒ بایست به برنامه های نظام جمهوری اسلامی از آغاز تاکنون نظری هر چند گذرا بیندازیم. بعنوان مثال، رفسنجانی (در مقام رئیس خبرگان Ùˆ تشخیص مصلحت) در مصاحبه اش با فارس به چندین نکته دراز مدت اشاره Ù…ÛŒ کند. نگارنده در همان موقع با مطرح کردن چند سوال به چرخش نظام Ùˆ مشکلاتی Ú©Ù‡ با آن روبرو خواهد شد دقیق تر شد. نوشته بودم Ú©Ù‡ پرسش Ùˆ پاسخ رفسنجانی با سایت دولتی فارس:
" حاکی از تشدید اختلافات و تضادهای درون نظام است. آیا نظام جمهوری اسلامی در حال فروپاشی است، و یا اینکه وارد پروسه بازتعریف رفتار خود، با در نظر گرفتن شرایط حاکم بر روند اقتصاد و جامعه است؟ آیا این پرسش و پاسخ نوعی از اعتراف به شکست در پیشبرد اهداف سند است؟ آیا رفسنجانی به زبان اشهد خود از شکست جمهوری اسلامی برای مبارزه با طاغوت، فساد، آسیب های اجتماعی، فقر و، و وابستگی نظام به خارج صحبت نمی کند؟ چرا رفسنجانی مجبور به انجام این "پرسش و پاسخ" شده است؟"
»
 
«Ø¬Ù…هوری اسلامی همیشه به دنبال «Ø§Ù…نیت نظام» خود، Ùˆ خواهان سهمی Ú©ÙˆÚ†Ú© از خوان به یغما رفته خاورمیانه بوده است. رژیم اسلامی اگر به این دو «Ø®ÙˆØ§Ø³Øª» برسد، هم اسرائیل را به رسمیت خواهد شناخت Ùˆ هم  (بصورت مخفیانه) بر سر «Ø§ØªÙ…ÛŒ» شدن کوتاه خواهد آمد.»........« امید رژیم در این است Ú©Ù‡ مردم به خیابان ها نریزند، Ùˆ ریسک پذیری را برای رژیم بالا نبرند. تنها در این حال است Ú©Ù‡ رژیم Ù…ÛŒ تواند پایه های لرزان خود را تا سال 1391 بازسازی کند. اما برای این بازسازی زمان لازم دارد.»


 

[Posted comments]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©