Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Friday 8 December 2023
HOME
NEWS
ANALYSIS
INTERVIEW
POLITICS
SOCIAL
STATEMENTS
ECONOMY
SEARCH

������������� �����������������


در ایران فردا
[ علی ناظر]
[Source: سایت بحران]


 
خانم رجوی در گردهمایی ویلپن که جمع کثیری از هموطنان را مورد خطاب قرار می دادند، برنامه ده ماده یی برای ایران قردا را به شرح زیر مطرح کردند (به نقل از سایت همبستگی ملی).
 
برنامه ده ماده يي مريم رجوي براي ايران آزاد فردا
1. از نظر ما آراي مردم، تنها ملاك سنجش مي باشد و بر همين اساس، خواهان يك حكومت جمهوري مبتني بر آراي مردم هستيم.
2. ما خواهان يك نظام كثرتگرا Ùˆ آزادي احزاب Ùˆ اجتماعات هستيم. در ايران فردا، ما به كلية آزاديهاي فردي احترام مي‌گذاريم Ùˆ بر آزادي بيان Ùˆ آزادي كامل رسانه‌ها Ùˆ دسترسي بي‌قيد Ùˆ شرط همگان به فضاي مجازي تأكيد داريم.
3 Ù€ ما در ايران آزاد شدة فردا، از لغو حكم اعدام دفاع مي‌كنيم Ùˆ نسبت به آن متعهديم.
4 ـ مقاومت ايران از جدايي دين و دولت، دفاع خواهد كرد. هرگونه تبعيض در مورد پيروان كلية اديان و مذاهب، ممنوع خواهد بود.
5 ـ ما به برابري كامل زنان و مردان در كلية حقوق سياسي، اجتماعي و مشاركت برابر زنان در رهبري سياسي، معتقديم و هر گونه اَشكال تبعيض عليه زنان، ملغي خواهد شد و آنان از حق ازدواج، طلاق، تحصيل و اشتغال، انتخاب آزادانة پوشش برخوردار خواهند بود.
6 Ù€ ايران فردا، كشور عدالت Ùˆ قانون است. ما خواهان ايجاد يك نظام قضايي مدرن، مبتني بر احترام به‌اصل برائت، حق دفاع، حق دادخواهي، حق برخورداري از محاكمة علني Ùˆ استقلال كامل قضات هستيم. همچنين قانون شريعت آخوندي، در ايران فردا جايي نخواهد داشت.
7 ـ ايران فردا، كشور برابري همه مليتهاست. ما بر خودمختاري كردستان ايران كه طرح آن را شوراي ملي مقاومت تصويب كرده، تأكيد داريم. زبان و فرهنگ هموطنان ما از هر مليتي كه هستند، در زمرة سرمايههاي انساني تمام مردم اين كشور است كه بايد در ايران فردا گسترش و ترويج پيدا كند.
8 Ù€ ما مالكيت شخصي، سرمايه‌گذاري خصوصي Ùˆ بازار آزاد را به‌رسميت مي‌شناسيم. Ùˆ اين اصل را پيشاروي خود داريم كه Ú†Ù‡ در اشتغال Ùˆ Ú†Ù‡ در كسب Ùˆ كار، تمام مردم ايران بايد از فرصتهاي برابر برخوردار باشند.
از نظر ما، ايران فردا، كشور حفاظت از محيط زيست و احياي آن خواهد بود.
9 Ù€ سياست خارجي ما، مبتني بر همزيستي مسالمت‌آميز، صلح Ùˆ همكاريهاي بين‌المللي Ùˆ منطقه‌يي Ùˆ احترام به منشور ملل متحد خواهد بود.
10 ـ ايران آزاد فردا يك كشور غيراتمي و عاري از سلاحهاي كشتار جمعي خواهد بود.
 
شاید بتوان به جرأت گفت که این برنامه حرف دل اکثریت مردم ایران است. مردمی که می توانند مسلمان باشند یا نباشند. مردمی که می توانند خداشناس باشند یا نباشند. مردمی که می توانند به حجاب اسلامی باورمند باشند یا نباشند. مردمی که به لحاظ نگرش سیاسی می توانند جمهوریخواه باشند یا نباشند. مردمی که می توانند به مجاهدین انتقاد داشته باشند، یا نداشته باشند. ساده اینکه، حرف دل مردمی است که می خواهند این رژیم در تمامیتش سرنگون شود.

مردمی که نمی خواهند دیکتاتور، اندیشه خود را بر دگراندیشان تحمیل کند.
حرف دل مردمی است که شاهد اعدام هزاران فرزند دلبندشان بوده اند، که با نام مجاهد و یا مبارز چپ، جان فدای آرمان آزادیخواهی کرده اند.
درود به تک تک آنها، که اگر در برابر ظلم، و بی عدالتی برنخاسته بودند، این رژیم ددمنش ریشه ای محکم در خاک ایران می دواند. اما، در برابر تندر ایستادند، و خانه را روشن کردند.

برنامه ده ماده یی خانم رجوی برای ایران فردا است.
نوید دهنده ایرانی است که می توان سخن گفت، اما هراس نداشت. می توان انتقاد کرد، اما هراس نداشت. می توان مخالفت کرد، اما هراس نداشت.
بنا به این برنامه، ایران فردا عاری از ظلم است. عاری از هتک حرمت به حیثیت انسان است.
بنا به این برنامه، در ایران فردا، احترام به‌اصل برائت، پایه هر ادعایی است.

در ایران فردا، کسی نمی تواند تهمت بزند و توهین کند.
در ایران فردا، قانون شريعت آخوندي، وجود نخواهد داشت و کسی با توسل به لا حیا فی الدین، انتخاب و ترجیح خصوصی کسی را بر ملا نمی کند.
در ایران فردا، نسل جوان به فردای خود امید دارند. از چاه جهالت رهایی پیدا کرده اند. شریعت، دیگر حرف آخر را نمی زند.
در ایران فردا، به كلية آزاديهاي فردي احترام، گذاشته می شود.
در ایران فردا بر آزادي بيان Ùˆ آزادي كامل رسانه‌ها احترام گذاشته Ù…ÛŒ شود.
در ایران فردا، بر دسترسي بي‌قيد Ùˆ شرط همگان به فضاي مجازي تأكيد Ù…ÛŒ شود.
چه زیباست ایران فردا.
چه رویایی است ایران فردا.
در ایران فردا، به خاوران می رویم و به جان باختگان می گوییم:
سر از خاک بر دارید که آن ایرانی که جان فدایش کردید اینجاست.
سر از خاک بردارید که به بطالت جان نسپردید.
سر از خاک بردارید، آی مجاهدین خلق. آی مبارزان کمونیست.
ایران فردای شما اینجاست. بنگرید. به حیثیت انسان ها ارج می نهیم.
گذشت آنروزی که شریعت آخوندی از احادیث بهره می جست و شما را با توسل به آیه ای از قران، و یا توسل به حدیثی نبوی به جوخه اعدام می سپرد.
گذشت آن دوران. گذشت آن زمان که قانون، در پشت اتاقهای دربسته در حمایت از اندیشه حاکم نوشته می شد.
ایران فردا، اینجاست. نظاره کنید Ú©Ù‡ در این فضای مجازی چندین هزار سایت Ùˆ وبلاگ، هرکدام به یک رنگ، بی قید Ùˆ شرط فعالیت Ù…ÛŒ کنند. دیگر مدیران سایت ها نمی نویسند «Ø¯ÛŒØ±ÙˆØ² برای حفظ جان به اروپا پناه بردم، امروز برای حفظ حیثیت به کجا پناه ببرم؟»
در ایران فردا، حق دفاع، حق دادخواهي، حق برخورداري از محاكمة علني و استقلال كامل قضات، تضمین شده است. قاضی دست نشانده نیست، خط گیرنده نیست، بخشی از سیستم اجرایی نیست.
در ایران فردا، سیستم قضایی مستقلا علیه اجحاف و برچسب و توهین اقدام می کند. در ایران فردا، اندیشه ورز مستمند نباید برچسب و اهانت را بجان بخرد چرا که وسع مالی اقدام قانونی پرهزینه را ندارد.

در ایران فردایی که خانم رجوی نوید می دهند، انسان، آزاد است. رعب و وحشت از صحنه سیاست زدوده شده است. شاعر شعر می گوید و نویسنده می نویسد. وزارت ارشادی نیست که تک تک جملات و ابیات را تحلیل سیاسی کند.
در ایران فردا، وزارت ارشادی نیست که با هجومی مغول وار، اندیشه ورز دگراندیش را یا به گوشه عزلت و یا به زندان بکشاند.
در ایران فردا، زبانی بریده نمی شود.
در ایران فردا، قلمی شکسته نمی شود.
در ایران فردا، دگراندیش نمی ترسد.
در ایران فردا، آیات قرانی، احادیث نبوی سرنوشت دگراندیش را رقم نمی زند.
در ایران فردا، کمونیست، کمونیست است و دیگر آرمانش را به حراج نمی گذارد.
در ایران فردا، جایگاه امیرپرویز پویان، احمدزاده و جزنی بازشناخته می شود، و به این پیشکسوتان ارج گذاشته می شود.
در ایران فردا، هویت کمونیست، بنا به زد و بند سیاسی، بازتعریف نمی شود. کمونیست، کمونیست است. در ایران فردا، اپورتونیسم سیاسی حاکم نیست. کمونیست، کمونیست است.
در ایران فردا، شریعت جایی ندارد. آخوند جایی ندارد. زورگویی جایی ندارد. بی حرمتی محکوم است، چرا که در ایران فردا، کمونیست، کمونیست است، و آزادیخواه.
این است نوید برنامه ده ماده یی خانم مریم رجوی.

در ایران فردا، النصر بالرعب جایی ندارد. این است نوید برنامه ده ماده یی خانم رجوی.
لا حیا فی الدین مردود است. این است نوید برنامه ده ماده یی خانم رجوی. شریعت به گور سپرده شده است. در ایران فردا، دروغ، تزویر، فریب، تحمیق به گور سپرده شده است. دگر اندیش نمی ترسد. هراس از صحنه سیاسی زدوده شده است. این است نوید برنامه ده ماده یی خانم مریم رجوی.

در ایران فردا، لباس شخصی ها، با لباس های نو، به خیابان نمی ریزند.
در ایران فردا، قتلهای زنجیره ای نداریم.
در ایران فردا، ترورهای خارج از کشور نداریم. ترور شخصیت نداریم.
در ایران فردا، رهبر نداریم. کثرتگرا هستیم.
این است نوید برنامه ده ماده یی خانم مریم رجوی.

در ایران فردا، احزاب و اجتماعات حرف آخر را می زنند. رهبر بی معنی است.
اندیشه و فرهنگ رشد کرده، انسان آزاد است که انتخاب کند. حق انتخاب به رسمیت شناخته می شود. انتخاب نه گفتن به رهبر. نه گفتن به ولی فقیه، نه گفتن به رهبر عقیدتی.
حق انتخاب به رسمیت شناخته می شود.
این است نوید برنامه ده ماده یی خانم مریم رجوی.

در ایران فردایی که خانم رجوی ترسیم می کنند، با یک حرکت انگشت رهبر، مقام و حیثیت انسان به لجن کشیده نمی شود. در ایران فردا.
این است نوید برنامه ده ماده یی خانم مریم رجوی.
 
درود به خانم رجوی که چنین زیبا ایران فردا را ترسیم کرده اند.
فردایی که هراسناک نیست. فردایی که چون امروز نیست. فردایی که اندیشه امروز را به خاک می سپارد.
فردایی که به اندیشه امروز تف می کند. به این شریعت پشت می کند. به این اندیشه سیاهِ سیاه تر از قبر نه می گوید.
این است نوید برنامه ده ماده یی خانم مریم رجوی.
 
فردایی که به یاد مصدق، مردم در خیابانها، پایکوبان و پرچم ایران بر کف فریاد می زنند: ای ایران، ای مرز پر گهر، و کهریزکی در انتظار آنها نخواهد بود. و مردان و زنان سالمند، پس از دهه ها مبارزه برای آزادی، مورد هتک حرمت قرار نمی گردند.

من ایران فردایی که خانم رجوی ترسیم کرده اند را دوست دارم. اما،
از این امروز متنفرم.
از این اندیشه خمینی متنفرم.
از این شریعت متنفرم.
از این دروغ و ریا متنفرم.
از آنچه بر ما می گذرد متنفرم.
از این لباس شخصی ها متنفرم.
از این اجحاف متنفرم.
از این ترور شخصیت متنفرم.
از آمران و عاملان این جنایت 34 ساله متنفرم.
از بانیان این شریعت متنفرم.
از پیروان این شریعت متنفرم.
از این اندیشه حاکم متنفرم.
از لاحیا فی الدین متنفرم.
 
ایران فردا را دوست دارم...
علی ناظر
3 تیر 1392
سایت بحران (علی ناظر)

[Posted comments]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©