Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Tuesday 28 November 2023
HOME
NEWS
ANALYSIS
INTERVIEW
POLITICS
SOCIAL
STATEMENTS
ECONOMY
SEARCH

������������� �����������������


دیدگاه دوباره هک شد
[ علی ناظر]
[Source: سایت بحران]


خنده دار است، نه؟ دیدگاه خیلی وقت است که فعال نیست، اما از ما بهتران بازهم به سر وقتش رفته و آن را هک می کنند؟
یک زمانی بود که از محتوای آن هراس داشتند. امروز، گویی از شکل آن هم هراس دارند. اما به راستی چرا؟
مگر دیدگاه چه داشت که موجب هراس شد، و هنوز هم باعث می شود تا از ما بهتران با دیدن شکل آن، بدنشان کهیر بزند؟
مشکل "از ما بهتران"، اما اینطوری ها و به این آسانی حل نمی شود.
این آدرس نشد، یکی دیگر. مگر بیست سال پیش است که نیروها و جریانهای فکری، نشریه ای داشته باشند، و گردن کلفت ها بتوانند دکان نشریه فروش را تخته کنند؟
دیدگاه نت هک شود، دیدگاه اورگ می آید، آن هک بشود دیدگاه چشمت کور می آید.
در دنیای پیشرفته انترنت و انفورماتیک، سایت زدن، و خار تو چشم از ما بهتران شدن که کار آسانی است. رهنمود من به این حضرات این است که بجای هک سایت، باید صاحب سایت را دچار ویروس بی درمان کرد، که آنهم ممکن نیست.
تا هستم، دفاع من از آزادی اندیشه و بیان و مطبوعات سر جایش هست. ابزار ترویج این باور هم این روز ها خیلی آسان است، آسانتر از آب خوردن.
مرگ بر خمینی
علی ناظر
22 آوریل 2013
بعدالتحریر: سایت به Ú©Ù…Ú© یکی از دوستان، Ùˆ پس از 4 ساعت، Ø¨Ø§Ø²Ø³Ø§Ø²ÛŒ شد Ùˆ الان فعال است (نیمه شب)

[Posted comments]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©