Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Friday 8 December 2023
HOME
NEWS
ANALYSIS
INTERVIEW
POLITICS
SOCIAL
STATEMENTS
ECONOMY
SEARCH

������������� �����������������


در حاشیه «اشتباه محاسبه»– «انصاف»
[ علی ناظر]
[Source: سایت بحران]


 
Ù…ÛŒ گویند «Ú†Ùˆ عیبش گفتی، حُسنش نیز بگو». در ده بخش «Ø§Ø´ØªØ¨Ø§Ù‡ محاسبه»ØŒ به گوشه هایی از روند علمی مدیریت پروژه، Ùˆ «Ø§Ø´ØªØ¨Ø§Ù‡ محاسبه» هایی Ú©Ù‡ انجام شده، Ùˆ یا Ù…ÛŒ تواند انجام شود، نگاهی اجمالی داشتم.
در این سلسله نوشتار، انتقاداتی هم بیان شد Ú©Ù‡ نوک تیز آن متوجه «Ù…حاهدین خلق»ØŒ Ùˆ سپس «Ø´ÙˆØ±Ø§ÛŒ ملی مقاومت» بود.
 
آنچه در این سلسله نوشتار آمده، برآمده از چندین سال پژوهش Ùˆ پای صحبت Ùˆ درد دل هموطنان نشستن است. خیلی از این انتقادات، نقطه نظرات بسیاری از هموطنانی است Ú©Ù‡ از طرق مختلف با من در تماس بوده اند. برخی از انتقادات، بخاطر «Ø§Ù†ØªØ¸Ø§Ø±» Ùˆ «ØªÙˆÙ‚ع»ÛŒ است Ú©Ù‡ از اعضای شورا (مجاهد Ùˆ یا غیر مجاهد) وجود دارد. بطور مثال، خیلی ها، مانند خود من، از دخالت آقای رجوی پیرامون تمایلات همجنس گرایانه عضو اخراجی، ناراحت هستند. آنها، مثل من، از آقای رجوی «ØªÙˆÙ‚ع» داشتند Ú©Ù‡ این مقوله در صندوق اسرار آن سازمان بماند، Ùˆ تمایلات جنسی آن عضو، علنی نشود. این یک توقع است، یک انتظار از آقای رجوی است، Ùˆ وقتی این توقع Ùˆ انتظار ماده نمی شود، «Ø¬Ù†Ø³» توقع تغییر کرده Ùˆ به «Ø§Ù†ØªÙ‚اد» تبدیل Ù…ÛŒ شود.
کلا، هر انتقادی بخاطر «Ø¨ÛŒ توقعی»ØŒ Ùˆ «Ø¯ÙˆØ± از انتظار» بودن Ø´Ú©Ù„ Ù…ÛŒ گیرد. هدف از انتقاد، ارتقاء Ùˆ رشد ارتباطات، Ùˆ این نکته Ú©Ù‡ «Ø³ÙˆÚ˜Ù‡» مورد انتقاد، «Ø¬Ø¯ÛŒ» گرفته شده است.
وقتی از اعضای قدیمی شورا «Ø§Ù†ØªÙ‚اد» Ù…ÛŒ شود، صحبت بر سر این نیست Ú©Ù‡ آنها هیچ نمی کنند، «ØªÙˆÙ‚ع» این است Ú©Ù‡ بیشتر بکنند. آنها Ú©Ù‡ پای درد دلشان نشسته ام، از این عزیزان «Ø§Ù†ØªØ¸Ø§Ø±» دارند Ú©Ù‡ انعکاس دهنده «Ø®ÙˆØ§Ø³Øª»Ù‡Ø§ÛŒ آنها باشند، بازگو کننده تمایلات کسانی باشند Ú©Ù‡ (مثلا) مانند مجاهدین «Ù…ذهبی» نمی اندیشند. نماینده سکولار ها در شورا باشند.
از آنجایی Ú©Ù‡ وابستگی به شورا ندارم، دفاع من از کارکردهای اعضای غیر مجاهد، آن برّایی لازم را ندارد. البته در همین سلسله نوشتار اشاره کرده ام Ú©Ù‡ پس از بحث های طولانی اقنائی تصمیم گیری ها اتخاذ Ù…ÛŒ شود، Ùˆ اگر این بحث های داغ به بیرون درز نمی کند، بخاطر الزامات است. اما برای «Ù…نتقدین»ØŒ این دلیل Ú©Ù‡ از سوی فرد «Ù…ستقل Ùˆ منفردی» چون من بیان Ù…ÛŒ شود، قابل قبول نیست.
خیلی ها خواهان شنیدن نظرات این اعضا هستند. طبیعتا، اگر به صفحات فیسبوک مراجعه کنیم، Ùˆ یا اگر برنامه تلویزیون سیمای آزادی را تماشا کنیم، با نظرات شخصی آنها آشنا Ù…ÛŒ شویم. مشکل بر سر این است Ú©Ù‡ بسیاری وقت برای مراجعه به فیسبوک، Ùˆ یا تماشای سیمای آزادی ندارند. اما وقت برای حضور در یک جلسه پرسش Ùˆ پاسخ همگانی را دارند. علاقه به دانستن در باره شورا را باید به فال نیک گرفت. انتقاد به نداشتن تماس مستقیم با اعضای شورا را هم باید به فال نیک گرفت. اگر انتقادی نباشد، یعنی علاقه ای نیست. اگر علاقه ای نباشد، یعنی کسی شورا را جدی نمی گیرد. تعدادی از انتقادات «Ø§ØµÙˆÙ„ÛŒ» است، اما تعدادی از Ù¾Ø±Ø³Ø´ ها تنها به این دلیل است Ú©Ù‡ برخی از روابط Ùˆ کارکردها ملموس نیست.
با بازگو کردن یک تجربه شخصی منظور م روشنتر بیان می کنم.
سخنان نابخردانه «Ù‡ÙˆØ§Ø¯Ø§Ø±»ÛŒ Ú©Ù‡ بگونه ای مرا همسنگ مزدوران قرار داده بود (متن آن سخنان در بخش 8 موجود است)ØŒ مرا آزرده کرده بود. دوستانی تلفنی ابراز همدردی کردند Ùˆ حتی پیشنهاد دادند Ú©Ù‡ در اطلاعیه ای این سخنان را محکوم کنند. با آن مخالف بودم، چرا Ú©Ù‡ برای من هم انتقادات (هرچند نادرست) آن هموطن، Ùˆ هم آنچه خودم Ù…ÛŒ نوشتم، بحث های درونی جبهه خلق است، Ùˆ اگر دلخوری Ùˆ سرزنشی وجود دارد باید در درون این خانواده بزرگ حل شود. البته شدیدا دل آزرده بودم. متن را برای برخی از دوستان محترم در شورا ارسال کرده Ùˆ گلایه کردم. طولی نکشید Ú©Ù‡ برخی از این دوستان از جمله چند عضو قدیمی شورا تلفنی تماس گرفته Ùˆ در کنار دلداری، محتوای آن سخنان را محکوم کردند. یکی از این عزیزان گامی فراتر برداشت، Ùˆ در تماسی دوم مرا مطمئن کرد (هر چند Ú©Ù‡ Ù…ÛŒ دانستم) Ú©Ù‡ این موضع دوستان مجاهد هم نیست. در دنیای سیاست، واقعیت این است Ú©Ù‡ این دوستان Ù…ÛŒ توانستند از کنار این موضوع به خونسردی بگذرند Ùˆ بگویند هرچند آن سخنان محکوم است، اما موضعگیری هوادار، «Ù…ساله ما نیست».
من مطمئن هستم Ú©Ù‡ از سوی این عزیزان، از این قبیل تماس ها، با خیلی از «Ù…نفردین مستقل» انجام Ù…ÛŒ شود. مطمئن هستم Ú©Ù‡ در کنار مسئولیتهای فراوانی Ú©Ù‡ عضویت در شورا بر دوش آنها قرار Ù…ÛŒ دهد، خواهان برقراری با طیف وسیعی از هموطنان هستند، Ùˆ البته آنها ناچارند Ú©Ù‡ روی هر موضعگیری، Ùˆ یا تماس تلفنی، Ùˆ یا حتی ابراز همدری، Ú†Ù¾ Ùˆ راست های سیاسی را هم در نظر بگیرند، تا دشمن از آن آتو نگیرد. اما بپذیریم Ú©Ù‡ همه مثل من افتخار این تماس گرفتن ها را ندارند، Ùˆ در نتیجه  محک قضاوت «Ø§ÙÚ©Ø§Ø± عمومی» آنچیزی است Ú©Ù‡ Ù…ÛŒ بینند. آنها Ù…ÛŒ بینند Ú©Ù‡ (مثلا) «Ù‡ÙˆØ§Ø¯Ø§Ø±ÛŒ» به یک «Ù¾Ú˜ÙˆÙ‡Ø´Ú¯Ø±» اهانت کرده، اما نمی دانند Ú©Ù‡ چند عضو قدیمی شورا در پشت صحنه موضوع را پیگیری Ù…ÛŒ کنند، Ùˆ طبیعتا، ندانستن، Ùˆ آگاهی از تمام جوانب نداشتن، باعث «Ú©Ø¬ فکری» Ùˆ «Ø§Ù†Ø­Ø±Ø§Ù» Ùˆ طبیعتا «Ø§Ø´ØªØ¨Ø§Ù‡ محاسبه» از سوی «Ù…نتقدین» Ù…ÛŒ شود.
با توجه به این مثال شخصی، به مبحث امر «Ø§Ù†ØªÙ‚اد» Ùˆ «Ø§Ù†ØªÙ‚اد پذیری» بازگردم، Ùˆ آنچه در بخش پایانی آمده است را به نحوی دیگر تکرار کنم:
تا آنجا که ضوابط درون شورایی اجازه می دهد، شورا باید درهای خود را به روی همگان باز کند.
تا آنجا Ú©Ù‡ این ضوابط اجازه Ù…ÛŒ دهد، شورا باید نشستهای عمومی برای رفع ابهامات، Ùˆ گسترش خط «Ø³Ø±Ù†Ú¯ÙˆÙ†ÛŒ» برنامه ریزی کند.
حال Ú©Ù‡ برچسب ناچسب «ØªØ±ÙˆØ±ÛŒØ³ØªÛŒ» به زباله دان ریخته شده است، دبیرخانه شورا، باید خود را موظف بداند Ú©Ù‡ در تمام شهرهای عمده اروپا Ùˆ آمریکا اینگونه جلسات «Ù¾Ø±Ø³Ø´ Ùˆ پاسخ» را برنامه ریزی کند، Ùˆ از تمام هموطنان موافق Ùˆ مخالف دعوت کند تا با شرکت Ùˆ همفکری مستمر خود به پروسه «Ø¢Ú¯Ø§Ù‡ÛŒ رسانی» یاری رسانند. تأکید دارم Ú©Ù‡ هدف از این جلسات رشد «Ø´ÙˆØ±Ø§» است Ùˆ نه یار گیری برای مجاهدین.
 
در پایان، خوب است Ú©Ù‡ حُسن آقای مسعود رجوی را هم بر شمارم. از عیوب ایشان بسیار  Ù†ÙˆØ´ØªÙ‡ ام (برخی رک Ùˆ روشن، Ùˆ برخی در لفافه)ØŒ اما اگر مجاهدین سراپا عیب باشند، برای من یک حُسن دارند؛ Ø¢Ù†Ù‡Ø§  «Ø³Ø±Ù†Ú¯ÙˆÙ†ÛŒ طلب» هستند. مجاهدین اولین نهادی بودند Ú©Ù‡ شعار تابو Ø´Ú©Ù† «Ù…رگ بر خمینی» را همگانی کردند. حتی امروز، Ùˆ پس از اینهمه جنایتی Ú©Ù‡ رژیم جمهوری اسلامی علیه باورمندان به «Ø¬Ù†Ø¨Ø´ سبز (سیدی)» در زندانها انجام داده، هنوز Ú©Ù‡ هنوز است، کسی از آنها نمی گوید «Ù…رگ بر خمینی»ØŒ «Ù„عنت به خمینی»ØŒ Ùˆ اندیشه ای Ú©Ù‡ خمینی نهادینه کرد. به جملات اکبر گنجی، Ùˆ دیگر جداشدگان از رژیم دقت کنیم، هنوز Ú©Ù‡ هنوز است مرز سرخ آنها این شعار است. آنها به خامنه ای پشت کرده اند، اما به «Ø®Ù…ینی» لعن Ùˆ نفرین نمی کنند. «Ø­ÙØ³Ù†» مسعود رجوی Ùˆ مجاهدین در همگانی کردن شعار «Ù…رگ بر خمینی» است. اگر به این شعار باور داشته باشیم، ناخواسته به «Ù…رگ بر اصل ولایت فقیه» هم باور داریم. اگر به این شعار باور داشته باشیم، حتما به «Ø³Ø±Ù†Ú¯ÙˆÙ†ÛŒ تمامیت نظام» هم باور داریم. اگر به این شعار باور داشته باشیم، هرگز فریب شعار های مجازی «Ø±Ø£ÛŒ مرا پس بده» Ùˆ یا «Ø§Ù†ØªØ®Ø§Ø¨Ø§Øª آزاد» را نمی خوریم. دقیقا به خاطر همین «Ø´Ø¹Ø§Ø±» Ùˆ ضدیت با اندیشه «Ø®Ù…ینیزم» است Ú©Ù‡ از آقای رجوی «Ø§Ù†ØªØ¸Ø§Ø±» نداشتم در مورد «Ù‡Ù…جسنگرایی» آنچنان موضع شگفت انگیزی بگیرند. در سخنان 5 دی 1391ØŒ ایشان به سوره «ØªØ¨Øª» اشاره Ù…ÛŒ کنند، اما در همین شاهد مثال، محمد (پیامبر مسلمانان) در قبال برخوردهای زننده عموی خود ابی لهب، عکس العملی نشان نمی دهد. «Ø®Ø¯Ø§» هم Ú©Ù‡ به خشم Ù…ÛŒ آید، تنها به تهدید ابی لهب پرداخته Ùˆ او را از عذابی اخروی Ù…ÛŒ هراساند، Ùˆ به تمایلات شخصی «Ø§Ø¨ÛŒ لهب» نمی پردازد. انتقادات همیشه بخاطر بی توقعی است. اگر به شعار «Ø§ÛŒØ±Ø§Ù† رجوی» انتقاد Ù…ÛŒ شود، بخاطر «ØªÙˆÙ‚ع» از مجاهدین، Ú©Ù‡ شعار «Ù…رگ بر خمینی» را  در متن جامعه جاری کردند، است، Ùˆ نه بخاطر اینکه ضدیتی با «Ø±Ø¬ÙˆÛŒ» است.
 
آنچه به Ø´Ú©Ù„ «Ø§Ù†ØªÙ‚اد» در این سلسله نوشتار «Ø§Ø´ØªØ¨Ø§Ù‡ محاسبه» بیان شده، در اصل یک «Ù‡Ø±Ø§Ø³» است. هراس از اینکه روزی نرسد Ú©Ù‡ از کرده خود پشیمان شویم Ùˆ همچون محمد نوری زاد موضع بگیریم «Ø§ÙØ³ÙˆØ³ Ú©Ù‡ ما انقلابیون، از نعمت عقل، بهره ÛŒ فراوانی نداشتیم. Ùˆ با انقلابی غیرضروری، بختِ مهیا Ùˆ عنقریبِ خود را تاراندیم. جوری Ú©Ù‡ هم خود را Ùˆ سرمایه های خود را تباه کردیم، Ùˆ هم اعتبار خدا Ùˆ دین خدا را در این ملک فروکاستیم.»
 
رژیم جمهوری اسلامی دائما در حال منقبض شدن است. دائما شعاع دایره «Ø®ÙˆØ¯ÛŒ» ها را کوچکتر Ù…ÛŒ کند. ذوب شدگان در ولایت دائما از او جدا Ù…ÛŒ شوند. دائما از او روی بر Ù…ÛŒ گردانند، Ùˆ دائما به این نتیجه Ù…ÛŒ رسند Ú©Ù‡ تمام این انحطاط فکری Ùˆ لجنی Ú©Ù‡ در آن دست Ùˆ پا Ù…ÛŒ زنند سرچشمه در «Ø®Ù…ینیزم» دارد. دائما از «Ø®Ù…ینی» دورتر Ù…ÛŒ شوند.
ما باید دائما به هم نزدیکتر بشویم. دائما Ùˆ با انتقاد از خود (Ùˆ البته با برجسته کردن نقاط قوت خود)ØŒ شعاع این دایره را بزرگتر کنیم. هفتاد میلیون انسان ستمدیده چشم انتظار باز شدن این «Ø¯Ø§ÛŒØ±Ù‡» هستند. دایره ای «Ù‡Ù…Ù‡ گیر»ØŒ «Ø³Ú©ÙˆÙ„ار»ØŒ «ØµØ¯ÛŒÙ‚»ØŒ Ùˆ «Ù‚ابل اعتماد Ùˆ اتکاء».
19 بهمن فرا Ù…ÛŒ رسد، Ùˆ یادبود آن گام نخست. یادبود آن پیام همیشگی پیشتازان سیاهکل Ùˆ «Ø®Ø±ÙˆØ´ رعد».
19 بهمن فرا می رسد، و یادبود آن گام دوم، حماسه موسی خیابانی و یارانش.
 
باید یکی شویم
 
علی ناظر
11 بهمن 1391

[Posted comments]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©