Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Wednesday 29 November 2023
HOME
NEWS
ANALYSIS
INTERVIEW
POLITICS
SOCIAL
STATEMENTS
ECONOMY
SEARCH

������������������


«خوشبختانه»
[ علی ناظر]
[Source: سایت بحران]


چند سال پیش گفتگویی در سیمای آزادی (وابسته به مجاهدین) را تماشا Ù…ÛŒ کردم، آقای ابوالقاسم (محسن) رضایی، در رابطه با نکته ای پیرامون پذیرش افسران ارتش آزادیبخش به «Ø®Ù„ع سلاح»ØŒ پاسخی درخور تأمل دادند Ú©Ù‡ نقل به مضمون آن Ù…ÛŒ شود «ØªÙ‡ÛŒÙ‡ اسلحه مشکل مبارزان نیست. این مقوله همیشه Ùˆ براحتی قابل حل است». تکرار Ù…ÛŒ کنم این جملات نقل به مضمون است، اما به لحاظ محتوا در همین چارچوب پاسخ داده شد.

می دانیم که مسئولین مجاهدین خارج از خط صحبت نمی کنند. اگر خط این باشد که علیه مسلح شدن موضع بگیرند، جملگی مسئولین یک پاسخ را می دهند، و اگر باید از مبارزه قهرآمیز دفاع کنند، عضوی نیست که خارج از خط صحبت کند. اگر تصمیم گرفته شود که به ارتش آزادیبخش ملی ایران، گفته شود ارتش آزادی، همگی آن را ارتش آزادی می خوانند، و حتی برایش سرود و شعر و آهنگ هم می سازند. به همین خاطر، صحبت ایشان، در آن مقطع از زمان، حائز اهمیت بود. اعتماد به نفس آنها به تهیه ابزار لازم برای سرنگونی را به نمایش می گذاشت. تسلیم کلیه تسلیحات سبک و سنگین نشانی از استقلال این سازمان داشت (به اجبارات جنگ و بمباران و دیگر پارامتر ها نمی پردازم).

نفس اینکه این سازمان بر این باور است Ú©Ù‡ Ù…ÛŒ تواند (Ùˆ باید) بدون تکیه بر بیگانه  Ø¨Ù‡ وظیفه خود عمل کند، پیامی مشخص داشت. این داستان مربوط به چندین سال پیش است. در آنزمان، هم اشرف در محاصره بود Ùˆ هم نام مجاهدین در لیست تروریستی دائما ابقا Ù…ÛŒ شد.

می دانیم که خانم رجوی هم اگر صحبتی می کنند، خارج از خط سازمانی و شورایی نیست. به زبانی دیگر، وقتی سازمان مجاهدین به جمع بندی مشخصی برسد، خانم رجوی آن را رله می کنند.

یکی دو روز پیش، خانم مريم رجوی در کنفرانس پاريس (17 نوامبر 2012) با تأکید بر این Ú©Ù‡ «Ø²Ù…ان سرنگونی ملاها در ايران فرا رسيده است»ØŒ در پایان سخنان خود گفتند: «Ø®ÙˆØ´Ø¨Ø®ØªØ§Ù†Ù‡ در روزهای اخير شاهد رويکردی تازه ÙŠÛŒ از جانب دولت فرانسه هستيم Ú©Ù‡ تصميم به به رسميت شناختن ائتلاف اپوزيسيون سوريه Ùˆ همچنين Ú©Ù…Ú© تسليحاتی به ارتش آزاد سوريه گرفته است. اين قدمی است برای شروع ÙŠÚ© سياست تازه Ùˆ اميدواريم Ú©Ù‡ ساير دولتها نيز همين مسير را در پيش گيرد.»

این چند جمله را دو باره مرور کنیم، مخصوصا ابراز خوشبختی ایشان از اینکه بیگانگان Ù…ÛŒ خواهند به شورشیان سوریه ای «Ú©Ù…Ú© تسلیحاتی» کنند. قاعدتا، دیگران در سوریه Ú†Ù‡ Ù…ÛŒ کنند Ùˆ دول بیگانه با شورشیان چگونه رفتار Ù…ÛŒ کند، مساله مردم سوریه است. اما...

برای لحظه ای فرض بگیریم فرانسه و بریتانیا و... اعلام کنند که شورای ملی مقاومت ایران، و ارتش آزادی (آزادیبخش ملی و یا هر واژه جدید دیگری) را به عنوان آلترناتیو، به رسمیت می شناسند. به نظر من این دستاورد شایان توجهی است (البته اگر تا به آن روز بتوانند جبهه همبستگی ملی را به راه انداخته و به روح مرده این جبهه جانی تازه بدمند). حمایت سیاسی شرط لازم سرنگونی است، هر چند که کافی نیست.

حال Ú©Ù…ÛŒ فراتر برویم Ùˆ فرض بگیریم Ú©Ù‡ همین دول - دولت فخیمه، دولت فرانسه، دولت آمریکا بخواهند به این ارتش Ùˆ شورا Ùˆ جبهه  «Ú©Ù…Ú© تسلیحاتی» کنند.

فرض بگیریم که این دولتها گامی فراتر بردارند و مانند مدل لیبی، پوشش هوایی هم بدهند. فرض محال که محال نیست؟

آیا به راستی خانم رجوی از چنین حمایتی استقبال کرده،  Ùˆ برای مبارزات مردمی Ùˆ سازمان مجاهدین احساس «Ø®ÙˆØ´Ø¨Ø®ØªÛŒ» Ù…ÛŒ کنند، Ùˆ یا مانند چند سال پیش آقای رضایی، Ù…ÛŒ گویند Ú©Ù‡ ما خودمان بلدیم ابزار سرنگونی را مهیا کنیم، فقط سد راه مردم نشوید؟

اگر دومی، پس چرا کمک تسلیحاتی به شورشیان سوریه ای برای خانم رجوی جای خوشبختی دارد؟ و اگر اولی، چرا ایشان و یا شورای ملی مقاومت در اعلامیه ای این باور و خط را علنا اعلان نمی کنند که جایی برای شک و شبهه های اینچنانی نماند؟

این حقیر، Ú©Ù‡ نه دستی در آتش دارم، Ùˆ جایم هم در اروپا بسیار خوش است، سرنگونی هر نظامی را اگر به دست مردم Ùˆ فرزندان مردم Ùˆ بدون Ú©Ù…Ú© بیگانه نباشد، «Ø³Ø±Ù†Ú¯ÙˆÙ†ÛŒ» نمی نامم.

اینها را امروز Ù…ÛŒ نویسم Ú©Ù‡ بعدا، بخود نهیب نزنم تو Ú©Ù‡ مخالف اعدام بودی چرا وقتی هویدا Ùˆ دیگر سران رژیم پهلوی را به قتل رساندند صدایت در نیامد؟ تو Ú©Ù‡ خود را سرنگونی طلب Ùˆ «Ù…Ù„ÛŒ» Ù…ÛŒ نامی چرا نگفتی Ú©Ù‡ «Ú©Ø³ نخارد پشت من»ØŒ Ùˆ اجازه دادی Ú©Ù‡ بیگانگان Ùˆ استعمارگران پیر Ùˆ جوان، مسیر سرنگونی را با Ú©Ù…Ú© های تسلیحاتی خود به انحراف بکشانند؟

علی ناظر
30 آبان 1391

http://www.irancrises.net  

[Posted comments]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©