Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Friday 8 December 2023
HOME
NEWS
ANALYSIS
INTERVIEW
POLITICS
SOCIAL
STATEMENTS
ECONOMY
SEARCH

�������������������������������������������


عزیزم، رفیقم، ستار
[ علی ناظر]
[Source: سايت ديدگاه]


 
 
 
 
 
 
 
 
 
چند لحظه پیش دوستی از سوی همسر ستار لقایی به من زنگ زد و خبر دردناک درگذشت این انسان والا مقام، دوست مردم، و پاک سرشتی رفیق را به من اطلاع داد.

ستار عزیزم  به مدت یک سال بود Ú©Ù‡ از تشدید سرطان رنج Ù…ÛŒ برد، اما در همان زمان Ú©Ù‡ از درد Ù…ÛŒ نالید Ùˆ فشار شیمی درمانی نایی برای او نگذاشته بود، به درد دل من از آنچه سبز سیدی برای مردم خواب دیده بود، رفیقانه گوش Ù…ÛŒ داد؛ Ùˆ هرگاه از آنها Ú©Ù‡ فتنه جدید رژیم را نمی دیدند گله Ù…ÛŒ کردم، با صدایی استوار نصیحتم Ù…ÛŒ کرد Ú©Ù‡ توجهی نکنم Ùˆ به افشای سبز سیدی ادامه دهم.

ستار که بهایی بود و درد هزاران هزار بهایی درد کشیده و ستم دیده را به گوش من می رساند، در آخرین روزهای زندگی اش برایم از باورهایش می گفت، برایش صفحه ای از مناجات را خواندم.

او از سازمانها Ùˆ شخصیتهایی Ú©Ù‡ باورهای سیاسی پیشین را رها کرده Ùˆ توان مردم را  نادیده گرفته اند، گله داشت، Ùˆ همیشه بر این باور بود Ú©Ù‡ تلفیق خیزش اجتماعی Ùˆ مبارزه مسلحانه تنها راه سرنگونی است.

ستار تا به آخرین لحظه زندگی اش سرنگونی طلب بود. دلم برایش عمیقا تنگ خواهد شد.

یادش همیشه گرامی باد

علی ناظر

ساعت 1 بعداز ظهر روز بد 22 شهریور 1389

 

[Posted comments]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©