Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Friday 16 November 2018
جستجو
اقتصادی
مواضع و بیانیه
اجتماعی
سیاسی و نظامی
گفتگو - شنیداری/دیداری/ن.شتاری
برداشت و تحلیل
خبر و گزارش
صفحه نخست

ویژه‌نامه

* تست برنامه  علی ناظر

* عزیزم، رفیقم، ستار  علی ناظر

* ویژه نامه بحران 88  علی ناظر

* زن در زندان
علي ناظر
  علی ناظر

* نامهء کاربران ديدگاه  علی ناظر

* نامهء کاربران ديدگاه – شمارهء3 منتشر شد  علی ناظر

* نامهء کاربران ديدگاه شمارهء 2  علی ناظر

* نامهء کاربران ديدگاه – شمارهء 1 - منتشر شد  علی ناظر

* نامهء کاربران ديدگاه – شمارهء صفر  علی ناظر

* جنگ يا صلح، واقعيت يا سراب  علی ناظر

* زن عليه استبداد - سوال يا پاسخ؟  علی ناظر

* آزادي بيان و انديشه
پيش و پس از سرنگوني
  علی ناظر

* آزادي بيان در فرهنگ رب النوعي  علی ناظرعزیزم، رفیقم، ستار
[ علی ناظر]
[منبع: Iran's Crises – English (ICE)]


 
 
 
 
 
 
 
 
 
چند لحظه پیش دوستی از سوی همسر ستار لقایی به من زنگ زد و خبر دردناک درگذشت این انسان والا مقام، دوست مردم، و پاک سرشتی رفیق را به من اطلاع داد.

ستار عزیزم  به مدت یک سال بود که از تشدید سرطان رنج می برد، اما در همان زمان که از درد می نالید و فشار شیمی درمانی نایی برای او نگذاشته بود، به درد دل من از آنچه سبز سیدی برای مردم خواب دیده بود، رفیقانه گوش می داد؛ و هرگاه از آنها که فتنه جدید رژیم را نمی دیدند گله می کردم، با صدایی استوار نصیحتم می کرد که توجهی نکنم و به افشای سبز سیدی ادامه دهم.

ستار که بهایی بود و درد هزاران هزار بهایی درد کشیده و ستم دیده را به گوش من می رساند، در آخرین روزهای زندگی اش برایم از باورهایش می گفت، برایش صفحه ای از مناجات را خواندم.

او از سازمانها و شخصیتهایی که باورهای سیاسی پیشین را رها کرده و توان مردم را  نادیده گرفته اند، گله داشت، و همیشه بر این باور بود که تلفیق خیزش اجتماعی و مبارزه مسلحانه تنها راه سرنگونی است.

ستار تا به آخرین لحظه زندگی اش سرنگونی طلب بود. دلم برایش عمیقا تنگ خواهد شد.

یادش همیشه گرامی باد

علی ناظر

ساعت 1 بعداز ظهر روز بد 22 شهریور 1389

 [Posted comments0]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©