Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Friday 8 December 2023
HOME
NEWS
ANALYSIS
INTERVIEW
POLITICS
SOCIAL
STATEMENTS
ECONOMY
SEARCH

���������������������������� ������������


ساختار شکنی
[ علی ناظر]
[Source: سايت ديدگاه]


در عرض چند هفته گذشته سایت همبستگی ملی که کسی به سرنگونی طلب و ساختارشکن بودنش شک ندارد اطلاعیه فراکسیونی از اکثریت را در ستون «نگاه ها و نظرها»ی خود منتشر می کند. فعلا، به این نمی پردازم که چرا مدیران این سایت وزین و رادیکال به این نتیجه رسیده اند که می بایست این اطلاعیه ها را منتشر کنند، ولی ده ها اطلاعیه و مقاله دیگر که رابطه ای با سبز و اکثریت نداشته و ندارند، راهی به این ستون نباید پیدا کند. با اجازه این را می گذارم به یاداشتی مفصل در آینده.

نکته قابل توجه این است که در این دو اطلاعیه، کسی به خیانت های این سازمان اشاره نکرده و یا نقش اعضای این فراکسیون در آن مدت که در اکثریت فعالیت داشته است را روشن نکرده است. در این اطلاعیه ها به رهبری دائم العمر اکثریت ایراد گرفته شده، به مدیریت آن سازمان ایراد گرفته شده، و خلاصه به همه چیز انتقاد شده، به جز لو دادن مبارزین، همکاری مستمر اکثریت با جمهوری اسلامی و... از سال 60 تاکنون. البته از حق نباید گذشت، اگر به لابلای جملات در این دو اطلاعیه توجه شود، گوشه و کنایه هایی هم دیده می شود، ولی نه در آن حد که راه به ستون «نگاه ها و نظرها»ی سایت رادیکال همبستگی ملی پیدا کند.

پیشنهاد من به منتقدین این است که از «شاخه هویت» بیاموزند. وقتی شاخه هویت (سازمان چریکهای فدایی خلق) موضع خود را مشخص کرد و نوشتارها و مواضعش در نشریات وابسته به مجاهدین بازتکثیر شد، اول به ریشه پرداخت. تمام گذشته کریه که به بخشی از «مدیریت» آنزمان اقلیت مربوط بود را به اطلاع عموم رساند. مضاف براین که «هویت» از اقلیت جدا شده بود و نه از اکثریت، و این تفاوت بسیار مهم است. در آن زمان آنچه در اقلیت اتفاق افتاد به زیر سوال بردن ماهیت انسانی سازمان بود، حال آنکه اکثریت به آرمان فدایی و به خلق و مبارزان خلق خیانت کرد، و صادر کنندگان این اطلاعیه ها گویی تا چند سال پیش تحمل این انحراف را داشته و حاضر به ترک اکثریت نبوده اند (نیستند). مهدی سامع و یارانش به این انحراف (فرخ نگهدار و یاران) در سازمان چشم نبستند. نمی توان مانند میر حسین موسوی حامی ولایت فقیه و جمهوری اسلامی و قانون اساسی موجود بود، ولی فقط با خامنه ای مساله داشت. اگر حذف خامنه ای از نظام اسلامی حل کننده مشکل باشد، حذف فرخ نگهدار هم پاسخگوی انتقادات این منتقدین خواهد بود. اکثریت، همچون جمهوری اسلامی در «اساسنامه» اش و تفکری که آن را بوجود آورد انحراف دارد. فرخ نگهدار فقط بخشی از انحراف است. حذف فرخ نگهدار (به تنهایی) لزوما ضامن چرخش اکثریت به سوی رادیکالیسم و خلق نخواهد بود. تنها ساختارشکنی است که سیستم کهنه را بازتعریف می کند.
شاید پیش از انتشار این دو اطلاعیه، لازم می بود که مدیر سایت همبستگی ملی از این فراکسیون کمونیستی منتقد به مدیریت اکثریت، بخواهد تا با برداشتن گامی کیفی تر از آنچه در این دو اطلاعیه آمده، موضع خود را با گذشته خود در «اکثریت» روشن تر بیان کند. شایان توجه اینکه این دو اطلاعیه در سایت جُنگ خبر و یا دیگر سایتهای وابسته به سازمان چریکهای فدای خلق (نبرد خلق) منتشر نشده است.

نمی توان بدون انتقاد به گذشته، از گذشته بُرید - از اصلاح طلب به ساختار Ø´Ú©Ù† تبدیل شد  - بدون اینکه مورد سوال قرار گرفت، اما Ù…ÛŒ توان با تحلیل Ùˆ نقد گذشته، آینده ای رادیکال را زمینه سازی کرد.

 

علی ناظر

13 شهریور 1389

[Posted comments]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©