Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Sunday 1 October 2023
HOME
NEWS
ANALYSIS
INTERVIEW
POLITICS
SOCIAL
STATEMENTS
ECONOMY
SEARCH

���������������������� ����������������


کدنویسی اخیر دیدگاه
[ علی ناظر]
[Source: سايت ديدگاه]


امروز متوجه شدم که در کدنویسی های (24 ساعت) اخیر اشتباهی رخ داده که می تواند در ستون نظرات اخلال بوجود آورد. نظرها بدون آنکه مونیتور شوند، آتومات منتشر شده اند.

بدین منظور، کلیه کدها غیر فعال شده، و این ستون تا اطلاع ثانوی فعال نخواهد بود، تا این مشکل حل شود.

با تشکر از دوستانی که این نکته را یادآوری کرده و با پوزش از دوستانی که نظراتشان حذف می شود.

علی ناظر

10 اردیبهشت 1389

 

[Posted comments]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©