Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Sunday 1 October 2023
HOME
NEWS
ANALYSIS
INTERVIEW
POLITICS
SOCIAL
STATEMENTS
ECONOMY
SEARCH

������������������������������� �������������������������


رفراندوم؟
[ علی ناظر]
[Source: سايت ديدگاه]


 
 
 
 
احمدی نژاد که چون پدر معممش خمینی، همیشه «کلمه» را ناچیز می کند، دیروز با پنهان شدن پشت «مردم»، از رفراندوم برای حل اختلاف بین جناح های رژیم نام برده و خواسته است که « با همه پرسي از مردم بخواهيم كه ايا مي خواهند اين قانون [یارانه] اجرا شود يا نه.»

برای انجام رفراندوم چند شرط باید رعایت شود:

·       آزادی اندیشه، بیان Ùˆ مطبوعات. در نبود این آزادی، مردم نمی توانند تصمیم درست بگیرند.

·       امنیت شهروندی. در نبود امنیت گردهمایی Ùˆ تبادل افکار، Ùˆ در صورت هراس از تهدید به زندان Ùˆ تجاوز Ùˆ قتل، مردم نمی توانند تصمیم درست بگیرند.

·       نهاد اجرایی بیطرف. در نبود نهادی Ú©Ù‡ بیطرفانه امکان رأی گیری Ùˆ رأی دهی را فراهم کند، اعتبار رأی اخذ شده وجاهت قانونی ندارد.

·       وجاهت حقوقی Ùˆ قانونی موضوع همه پرسی. در زمانی Ú©Ù‡ قوه اجرائیه با تقلب Ùˆ ارعاب بر قدرت تکیه دارد، Ùˆ قوه مقننه – مجلس، تمام آحاد Ùˆ افکار را نمایندگی نمی کند، موضوع همه پرسی (هرچه Ú©Ù‡ باشد ØŒ بخصوص اختلاف بین این دو قوه) از وجاهت حقوقی Ùˆ قانونی برخوردار نیست.

تشویق مردم به شرکت Ø¯Ø± رفراندوم، Ùˆ یا حمایت از این ترفند جدید جمهوری اسلامی، نتیجه ای نخواهد داشت به جز کُند شدن سرعت خیزش مردم. این، برای نظام جمهوری اسلامی زمان خواهد خرید.

پیشنهاد احمدی نژاد، نه بخاطر باور او به رأی مردم، بلکه بیانگر هراس بیش از حد رژیم از نفرتی است که مردم در چهارشنبه سوری از خود نشان داده اند.

علی ناظر

1 فروردین 1389

[Posted comments]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©