Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Friday 8 December 2023
HOME
NEWS
ANALYSIS
INTERVIEW
POLITICS
SOCIAL
STATEMENTS
ECONOMY
SEARCH

���������������������� ����������������


تضمین امنیت مجاهدین
[ علی ناظر]
[Source: سايت ديدگاه]


سایت «ندای سبز آزادی» در مطلبی حکم کرده که مجاهد خلق مسعود رجوی را به رژیم جنایتکار اسلامی تحویل دهند.

از این سبزهای سیدی توقع دیگری نمی توان داشت، حتی محکوم کردن این خواست وقیحانه بیهوده است.

آنکه باید محکوم شود، نیروهای چند ملیتی، آمریکا و دولت سرسپرده عراق است که مستمرا حقوق حقه ساکنین اشرف را نادیده می گیرند و رزمندگان خلق را تحت شدیدترین فشارها قرار داده اند.

می دانیم که آقای مسعود رجوی از حقوق میرحسین موسوی دفاع کرده است، و می دانیم که از فرزندان خمینی انتظار قدردانی نمی توان داشت، اما سکوت ما، به هر علتی، در مقابل اینگونه دم جنباندنهای «سبز سیدی»، بدون هیچ شک و شبهه ای به فاجعه ای انسانی منجر خواهد شد.

مسعود رجوی و ساکنین اشرف فرزندان رشید این خلق ستمدیده اند، و دفاع از حقوق آنها، از امنیت آنها، و از فعالیت سیاسی آنها یک وظیفه عاجل انسانی و سیاسی است.

 

علی ناظر

11 اسفند 1388

 

[Posted comments]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©