Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Wednesday 29 November 2023
HOME
NEWS
ANALYSIS
INTERVIEW
POLITICS
SOCIAL
STATEMENTS
ECONOMY
SEARCH

���������������������������� ������������


کوتاه و مهم
[ علی ناظر]
[Source: سايت ديدگاه]


امروز پیامی خصوصی خطاب به من، از طریق ستون نظرها وارد سیستم دیدگاه شد. همانطور که پیش از این نوشته بودم تا مدتی من در امور دیدگاه، بجز تنظیم کدها و هماهنگی بین یادداشت روز نویسان، فعالیتی نخواهم داشت - ازجمله ستون نظرها. از اول فوریه یکی از دوستان، موقتا این ستون را اداره می کنند. با توجه به این نکات اگر نکته ای خصوصی دارید که می خواهید با من در میان بگذارید، لطفا آن را از طریق ای میل به اطلاع برسانید. از تمام دوستانی که تاکنون به ایمیل ها و یا پیامهایشان پاسخ نداده ام، خاضعانه پوزش می خواهم.

شاد وبرقرار باشید

علی ناظر

18 بهمن 1388

 

[Posted comments]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©