Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Friday 3 February 2023
HOME
NEWS
ANALYSIS
INTERVIEW
POLITICS
SOCIAL
STATEMENTS
ECONOMY
SEARCH

�������������� ������������


میان ماه من تا...
[ علی ناظر]
[Source: Iran's Crises – English (ICE)]


وقتی فرهنگ یک ملتی را طوری برنامه ریزی کنند که پس از یک قیام ضد دیکتاتوری به ناگاه عکس رهبر جنبش را در ماه ببیند، و برای بیرون کشاندن آن چهره خبیث از روی ماه، هزاران انسان پاک اندیش می بایست جان فدا کرده و بر چوبه دار بوسه بزنند، امروز کار باید به اینجا ها بکشد که یک شیخی پایان روزه گیری را امروز اعلام کند و شیخ دیگری فردا.

 

اگر از جنبه سیاسی این واقعیت بگذریم که خامنه ای برای پافشاری بر اینکه رهبر شیعیان دنیا است، یکشنبه را با عجله عید فطر خواند و یک عده باورمند به رهبری او هم پشتش خم و راست شدند، و باز این نکته را در نظر نگیریم که آیت الله هایی چون منتظری و زنجانی و صانعی وموسوی اردبیلی برای دهان کجی به این رهبر شیعیان دوشنبه را عید فطر واقعی اعلام کرده اند که خود حاکی از درگیری در میان جماعت معمم و مکلاه وابسته به معممین است، و اگر فشار شعارهای غیر خودی ها در راهپیمایی روز قدس را در نظر نگیریم، دوباره مجبوریم به این نکته اشاره کنیم که یکی از دلایلی که ملت ایران چنین ستمدیده است، همین نگاه بر ایدئولوژی 1400 سالهء گرد و خاک خوردهء روی ماه دیده و ندیده است.

در جایی که کامپیوتر و توانمندی انفورماتیک پیشرفته مرزهایی را در می نوردد که چند سال پیش غیر قابل تصور بود، هنوز امت همیشه در صحنه باید پس از 30 روز روزه گیری، چشم به دهان چند آیت الله باشند که به لحاظ علم ستاره شناسی فرق ماه و خورشید را نمی دانند، و خود محتاج چند کارشناسند.

و درست در چنین زمانی که مردم گیر کرده اند که بالاخره روز بگیرند یا نگیرند، خامنه ای و اوباما و نتانیاهو برای همدیگر پیام های برادارانه ارسال کرده و امنیت یکدیگر را تضمین می کنند.

آیت الله ها (عید فطر امروز، و یا عید فطر فردا) در یک نکته مشترکند - یکی از دلایل برای سبز خواندن این جنبش این است که عبای ایدئولوژی حاکم که لای در مانده را نجات خواهد داد.

علی ناظر

30 شهریور 1388

 

[Posted comments]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©