Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Friday 3 February 2023
HOME
NEWS
ANALYSIS
INTERVIEW
POLITICS
SOCIAL
STATEMENTS
ECONOMY
SEARCH

���������� ��������


ستون نظرهای سایت دیدگاه
[ علی ناظر]
[Source: Iran's Crises – English (ICE)]


در بخشی از پیامی که اعتصابیون در اشرف داده اند چنین آمده است:
"بسياري از هموطنان از داخل و خارج ، شخصيتهاي ملي، اعضاي شوراي ملي مقاومت ايران، و همچنين رهبران سياسي و اجتماعي و فرهنگي و مذهبي در عراق و كشورهاي عربي و اروپايي و آمريكايي ، با ابراز حمايت و پشتيباني از خواستهاي اعتصاب، با دل سوختگي و عواطف بيكران انساني ، از ما خواسته اند كه با توجه به كشتار و يورش وحشيانه، با توجه به گرماي طاقتفرسا و توفانهاي خاك، با توجه به محدوديتهاي ضد انساني و خطرهايي  كه هر لحظه دركمين است،  به خاطر حفظ جان و سلامت اشرفيان  از ما خواستند به اعتصاب غذا پايان داده و اين وظيفه را به عهده ياران اشرف نشان در خارج كشور بگذاريم. قبل از آن نيز “خواهرمريم”عزيزمان از همان آغاز گفتندكه با اين همه مجروح و مصدوم و گروگان و شهيد، به طور موقت هم كه شده، از اعتصاب غذا صرفنظر كنيم."

همانطور که در این پیام به روشنی مشخص شده است، نه تنها هموطنان دلسوز، بلکه اعضای شورای ملی مقاومت، و حتی خانم مریم رجوی هم از اعتصابیون خواسته اند که دست از اعتصاب بردارند، که اعتصابیون آن را رد کرده اند.

با توجه به محتوای این بند از پیام:

1-      هر کس که از سر دلسوزی خواهان پایان دادن به اعتصاب شود، لزوما بازگو کننده خواستهای رژیم نبوده و همسوی رژیم نیست.

2-      برای پایان بخشیدن به اعتصاب به اندازه کافی و لازم با اعتصابیون صحبت شده است، و ادامه فشار بر اعتصابیون برای پایان بخشیدن به اعتصاب، بیهوده است.

با توجه به این دونکته، سایت دیدگاه از این پس تنها به انتشار اخبار و اطلاعیه ها پیرامون تحولات اعتصاب غذا کفایت خواهد کرد.

شاد باشید

سایت دیدگاه

1 شهریور 1388

[Posted comments]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©