Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Sunday 1 October 2023
HOME
NEWS
ANALYSIS
INTERVIEW
POLITICS
SOCIAL
STATEMENTS
ECONOMY
SEARCH

������������������������������� �������������������������


الزایمر سیاسی
[ علی ناظر]
[Source: سايت ديدگاه]


الزایمر شکلی از بیماری اعصاب است که در مرور زمان بیمار را دچار فراموشی می کند – هنوز هم مداوای سودمندی برای آن کشف نشده است. گویی کروبی، موسوی، وشاید هم رفسنجانی، دچار این بیماری شده باشند، البته از نوع سیاسی آن. شاید هم فکر می کنند که مردم حافظه تاریخی شان را از دست داده اند.

خیلی از دست اندرکاران پیشین نظام جمهوری اسلامی از آنچه بر زندانیان سیاسی مشارکتی و مجاهدین انقلاب اسلامی و ... می گذرد به صدا درآمده و شروع کرده اند به نوشتن شکایت نامه. البته نامه ها به مراجع ذیصلاح بین المللی ارسال نمی شوند، بلکه خطاب به رئیس الرؤسا، جناب رفسنجانی است که همیشه در نقش ناجی نظام کارکرد داشته است.

اینکه اراذل و اوباش واقعی در حال افشای یکدیگرند جای خوشحالی است؛ چرا که "ز هر طرف رود به ضد اسلام" است. اگر رفسنجانی به نفع جناح شکست خورده موضع بگیرد، به نفع مردم است. اگر به نفع خامنه ای موضع بگیرد، باز هم به نفع مردم است. اگر کروبی از تجاوز زندانیان سیاسی پرده بر دارد، به نفع مردم است، و اگر مانند محسن رضایی که می خواست رئیس جمهور ایران شود، خفقان بگیرد، بازهم به نفع مردم و به ضرر اسلام است. تأکید می کنم، به ضرر اسلام است، و نه به ضرر جمهوری اسلامی.

هرچه این اراذل و اوباش، خودشان را بیشتر لو بدهند، مردم فاصله بیشتری از اسلام خواهند گرفت. و همین واقعیت باعث شده که خیلی ها هراسان شده و به دست و پا بیفتند. حتی آنهایی که هیچ رابطه ای با این ارذل جنایتکار ندارند، ولی اسلام را در خطر می بینند، به دنبال چاره چویی و راهکاری هستند که اگر این نظام رفت، اسلام از دست نرود.

البته باید به این واقعیت هم توجه شود که انسانها جایزالخطا هستند، و این امکان وجود دارد که این جانیان بالفطر، فی الواقع به جنایات رژیم جمهوری اسلامی، که خود روزی مبشر آن بودند، واقف شده و می خواهند توبه کنند.

پاسخ به این توابین مصلحت جو، در چند جمله خلاصه می شود:

  • توبه شما قبول Ù…ÛŒ شود، اگر فریاد بزنید "مرگ بر خمینی Ú©Ù‡ باعث Ùˆ بانی Ùˆ مبشر جنایت بود". تا کروبی Ùˆ رفسنجانی Ùˆ تمام آنها Ú©Ù‡ در زندان هستند، Ùˆ تمام آنهایی Ú©Ù‡ از رژیم بریده Ùˆ فعلا در خارج زندگی Ù…ÛŒ کنند، به بانی Ùˆ مبشر این جنایات - خمینی، علنا پشت نکنند Ùˆ خمینی را مقصر اصلی نشناسند، هیچ "غلط کردمی"ØŒ در هیچ Ø´Ú©Ù„ Ùˆ شمایلی برای من ( بعنوان یک نفر از 70 میلیون)ØŒ پذیرفتنی نیست.
  • تنها پس از این استغفار است، Ú©Ù‡ بعنوان یک نفر ایرانی، به آنها Ù…ÛŒ گویم شاید دادگاه مردمی از تقصیرات تو بگذرد، اما من (Ùˆ شاید همه مردم ستمدیده ایران)  ØªÙ‚صیرات شمایان را تا سالها فراموش نخواهند کرد. جنایت 30 ساله آمران Ùˆ عاملان Ùˆ قانونگزاران شاید بخشیده شود، اما فراموش نخواهد شد.

من، بریدن اینان از نظام را عافیت طلبی ارزیابی می کنم، و نه بازتابی از درک آنها از حقوق بشر، مگر به زبان اشهدشان بگویند "مرگ بر خمینی".

علی ناظر – 23 مرداد 1388

[Posted comments]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©