Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Friday 8 December 2023
HOME
NEWS
ANALYSIS
INTERVIEW
POLITICS
SOCIAL
STATEMENTS
ECONOMY
SEARCH

���������������������������� ������������


بولتن بحران جایگزین سایت دیدگاه
[ علی ناظر]
[Source: سايت ديدگاه]


بولتن بحران بزودی با مطالب ویژهء تحلیلی در راستای آگاهی رسانی Ùˆ ارتباط مستقیم با خواستهای دموکراتیک، آزادیخواهانه، Ùˆ سرنگونی طلبانهء  مردم ستمدیدهء ایران منتشر خواهد شد.
یادداشتهای ویژهء روز و هفته و یا مقالاتی که ویژهء بولتن تهیه شوند، از این پس بصورت مجموعه ای در بولتن بحران تنظیم و مستقیما به داخل کشور ارسال خواهد شد.
گزیده ای از این مطالب به انگلیسی ترجمه و به همراه مطالب اختصاصی دیگر در سطح وسیع به نهاد های سیاسی، علمی و تحقیقی، و مطبوعاتی ای میل خواهد شد.

 

[Posted comments]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©