Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Friday 8 December 2023
HOME
NEWS
ANALYSIS
INTERVIEW
POLITICS
SOCIAL
STATEMENTS
ECONOMY
SEARCH

������������������������������� �������������������������


نظري ناروا در باره «بيدي که نمي لرزد»
[ علی ناظر]
[Source: سايت ديدگاه]


من شديدا متاسفم که نظر آقاي «سعيد» در ديدگاه ثبت شده است. [1]
به اين جملات که در نظر ثبت شدهء ايشان که خطاب به مجاهدين است توجه کنيم:
«سوار شدن شما بر گرده مردم» « نگاه داشتن فرزندان معصوم همين مردم در پادگان اشرف» ،« برداشت خمينی وارتان»، «کشتن بچه های پادگان اشرف»  Ùˆ مهمتر از همه «اگر به پای ميز محاکمه ملت ايران در فردای آزادی ايران کشيده نشويد Ù€ Ú©Ù‡ کشيده خواهيد شد» Ùˆ «ننگ Ùˆ نفرت ابدی مردم را برای خود خواهيد خريد».
ننگ و نفرت ابدي مردم براي فرزندان خلق؟؟ محاکمه قربانيان رژيم جنايت و شکنجه؟؟
به راستي اگر سزاي فرزندان خلق که 28 سال در برابر رژيمي ددمنش ايستاده ننگ و نفرين و محاکمه است، سزاي آنهايي که 28 سال سکوت کرده و يا کم کاري کرده اند چيست؟ و بسي مهمتر؛ سزاي رژيمي که هزاران جوان و پير، زن و مرد را شکنجه کرد و کشت و به دامن اعتياد و فحشا کشاند چه بايد باشد؟
آيا «سعيد» جاي ظالم و مظلوم را عوض نکرده است؟ آيا جاي قاتل و مقتول عوض نشده است؟ به نظر من، نه! به اعتقاد من، با تمام اختلافات سياسي و عقيدتي که با مجاهدين و مبارزين دارم، تنها و تنها اين رژيم مستحق «ننگ و نفرت» است و تنها و تنها اين رژيم بايد به دادگاه خلق کشانده شود؛ و نه فرزندان رشيد خلق.
از ثبت چنين نظري واقعا متاسفم.

علي ناظر  -  28 ارديبهشت 1386

 

[Posted comments]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©