Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Monday 6 February 2023
HOME
NEWS
ANALYSIS
INTERVIEW
POLITICS
SOCIAL
STATEMENTS
ECONOMY
SEARCH

�������������� ������������


نظري ناروا در باره «بيدي که نمي لرزد»
[ علی ناظر]
[Source: Iran's Crises – English (ICE)]


من شديدا متاسفم که نظر آقاي «سعيد» در ديدگاه ثبت شده است. [1]
به اين جملات که در نظر ثبت شدهء ايشان که خطاب به مجاهدين است توجه کنيم:
«سوار شدن شما بر گرده مردم» « نگاه داشتن فرزندان معصوم همين مردم در پادگان اشرف» ،« برداشت خمينی وارتان»، «کشتن بچه های پادگان اشرف»  و مهمتر از همه «اگر به پای ميز محاکمه ملت ايران در فردای آزادی ايران کشيده نشويد ـ که کشيده خواهيد شد» و «ننگ و نفرت ابدی مردم را برای خود خواهيد خريد».
ننگ و نفرت ابدي مردم براي فرزندان خلق؟؟ محاکمه قربانيان رژيم جنايت و شکنجه؟؟
به راستي اگر سزاي فرزندان خلق که 28 سال در برابر رژيمي ددمنش ايستاده ننگ و نفرين و محاکمه است، سزاي آنهايي که 28 سال سکوت کرده و يا کم کاري کرده اند چيست؟ و بسي مهمتر؛ سزاي رژيمي که هزاران جوان و پير، زن و مرد را شکنجه کرد و کشت و به دامن اعتياد و فحشا کشاند چه بايد باشد؟
آيا «سعيد» جاي ظالم و مظلوم را عوض نکرده است؟ آيا جاي قاتل و مقتول عوض نشده است؟ به نظر من، نه! به اعتقاد من، با تمام اختلافات سياسي و عقيدتي که با مجاهدين و مبارزين دارم، تنها و تنها اين رژيم مستحق «ننگ و نفرت» است و تنها و تنها اين رژيم بايد به دادگاه خلق کشانده شود؛ و نه فرزندان رشيد خلق.
از ثبت چنين نظري واقعا متاسفم.

علي ناظر  -  28 ارديبهشت 1386

 

[Posted comments]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©