Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Tuesday 20 November 2018
جستجو
اقتصادی
مواضع و بیانیه
اجتماعی
سیاسی و نظامی
گفتگو - شنیداری/دیداری/ن.شتاری
برداشت و تحلیل
خبر و گزارش
صفحه نخست

یادداشت روز

* جامه ات شویم شپشهایت کشم  علی ناظر

* تناقض در پیام  علی ناظر

* عادت  علی ناظر

* چه سال بدی  علی ناظر

* حرف کهنه ای که تازه است  علی ناظر

* دنیای خر تو خر جمهوری اسلامی  علی ناظر

* شایعه «مرگ ظالمان»  علی ناظر

* خر لنگ  علی ناظر

* خودسر  علی ناظر

* فاشیسم و دو رویی  علی ناظر

* ساختار شکنی  علی ناظر

* ایرج عزیز  علی ناظر

* آن کار دیگر می کنند  علی ناظر

* به نام آزادی  علی ناظر

* ما و جنگ طلبی  علی ناظر

* جهت اطلاع
نامه سرگشاده به هیلاری کلینتون
  علی ناظر

* حرمت انسانی!  علی ناظر

* نامه سرگشاده به هیلاری کلینتون  علی ناظر

* دموکراسی و پاسپورت  علی ناظر

* در حاشیه گردهمایی پاریس - بخش چهارم  علی ناظر

* در حاشیه گردهمایی پاریس - بخش سوم  علی ناظر

* در حاشیه گردهمایی پاریس - بخش دوم  علی ناظر

* در حاشیه گردهمایی پاریس – بخش اول  علی ناظر

* 1929  علی ناظر

* صاحب مردهء صاحب مرده  علی ناظر

* من در اقلیت هستم  علی ناظر

* تا چه اندازه؟  علی ناظر

* نتیجه بحث آزاد  علی ناظر

* زوج خوشبخت  علی ناظر

* پرسش و پاسخ
در باره «انتخابات» عراق و پيامدهاى آن
  علی ناظر

* شکوائیه  علی ناظر

* خامنه ای در کوچه و بازار  علی ناظر

* خود کرده را تدبیر نیست  علی ناظر

* رئال پلیتیک «جبهه (وسیع) مردم» (بخش سوم)  علی ناظر

* «جبهه (وسیع) مردم» و چند ماده  علی ناظر

* جبهه وسیع (بخش اول) همبستگی آری، ولی...  علی ناظر

* کوتاه و مهم  علی ناظر

* پیام مسعود رجوی به رضا پهلوی  علی ناظر

* یک پیام، یک التزام، یک بایست  علی ناظر

* مواجهه آزادیخواهانه و دموکراتیک؟  علی ناظر

* مردم قدرناشناس  علی ناظر

* ساعت 5:30 بامداد امروز بهنود شجاعی اعدام شد  علی ناظر

* یادداشت سه روز اخیر  علی ناظر

* دیدگاه در حال بازسازی است  علی ناظر

* هتاکی به رنگ سبز  علی ناظر

* 10000  علی ناظر

* تفاوت دو اخلاق  علی ناظر

* Iran s Crises Site - English  علی ناظر

* بولتن بحران جایگزین سایت دیدگاه  علی ناظر

* تودهنی سیستماتیک به یاوه سرایان  علی ناظر

* تأمل و تفسیر با شما  علی ناظر

* جنگ و صلح شيرين عبادي  علی ناظر

* پاسخ دولت انگلستان به کاربران سايت ديدگاه (سايت بحران)  علی ناظر

* 34 منهاي 1  علی ناظر

* مجاهدين و تکرار مکررات  علی ناظر

* بدون تفسير  علی ناظر

* پاپوش  علی ناظر

* گُل بود به سبزه نيز آراسته شد  علی ناظر

* توبه بي توبه  علی ناظر

* بي بي سي را چه مي شود؟  علی ناظر

* «يادداشت روز»  علی ناظرگُل بود به سبزه نيز آراسته شد
[ علی ناظر]
[منبع: Iran's Crises – English (ICE)]


سايت معتبر و بي طرف بي بي سي (بخش فارسي) که معرف حضور همه هست، پس از اينکه مورد غضب آيت الله هاي وطني (آيت الله بر چند قسم است، وطني، رسانه اي و مکلا) قرار گرفت و براي مدت کوتاهي فيلتر شد، با دست آزيدن به انواع و اقسام ترفندها، از جمله دخالت مستقيم رييس بي بي سي و و نوشيدن جام زهر و پشت کردن به موازين رايج ژورناليستي (مثلا بي طرف بودن)، توانست وزارت خارجهء دولت فخيمه را از درگيري مستقيم با آيت الله هاي وطني رها کرده و با اتخاذ خط مشي حداقل برخورد با حاکمان شرع، سايت را از مخمصهء فيلتر شدن نجات دهد؛ اخيرا در همان سايت که ديگر مورد غضب حاکمان شرع و گروگانگير نيست و مانند سايت هاي ايرنا و فارس و دريچه در داخل کشور قابل رؤيت است، اعلام کرده که مي خواهد چند نفر که به زبان فارسي مسلط هستند را براي راه اندازي کانال تلويزيوني که رو به ايران باشد، استخدام کند [در صورت علاقه براي مستخدم بي بي سي شدن اينجا را فشار دهيد 1).
شرايط نانوشته مستخدم بي بي سي شدن براي فارسي زبانان متقاضي را مي سپارم به عقل سليم و درايت کاربران بي بي سي و البته ديدگاه. يقينا و بطور حتم تعدادي (بظاهر) جداشده از رژيم، تبعيدي (بظاهر) مخالف رژيم و ژورناليست (بظاهر) بريده از نظام اسلامي خواهان حقوق طيب و طاهر بي بي سي خواهند شد. البته کار کردن عار نيست، اما آنچه که بايد مورد تأمل متقاضيان اين شغل هدفمند باشد خط مشي اين تلويزيون (حتما غير) وابسته به استعمار پير و فرسوده، و تنظيم رابطهء رسانهء (حتما) بي طرف بي بي سي با آيت الله هاي وطني، و در نتيجه احتمال بالاي استفادهء ابزاري از متقاضيان فارسي زبان ساده دل است.
آيا اين تلويزيون فارسي زبان مي خواهد مانند سايت معتبر و بي طرف بي بي سي با شنيدن اولين پخ جا زده و به غلط کردن بيفتد؟ اگر چنين است، نصيحت من به متقاضيان و مستخدمين ساده دل اين رسانهء (بدون شک) غير وابسته به دولت فخيمه اين است که بخود زحمت ندهند. مردم پس از شنيدن چند بار مجيز گويي و مشاهدهء گزارش هاي تعديل دهندهء شدت و ديناميزم مبارزات راديکال مردم و برنامه هاي تطهير دهندهء رژيم، عطاي اين کانال تلويزيوني را به لقايش خواهند بخشيد. از سوي ديگر، اگر تلويزيون بي بي سي (فارسي) بخواهد (دون کيشوت وار) ناپرهيزي کرده و (مثلا) خط از وزارت خارجهء دولت فخيمه نگيرد و مستقل بماند، بدون شک هم مورد غضب وزارت خارجهء دولت فخيمه قرار خواهد گرفت و هم آيت الله هاي مهرورز دُمش را مي چينند، و برنامه سازان و ژورناليستهاي فارسي زبان، مانند همکارانشان در سايت بي بي سي يا پيش برندهء خط رژيم اسلامي مي شوند و يا اگر انسان هاي صادقي باشند ابزار پيشبرد اهداف وزارت خارجهء انگلستان.
بي شک رسانهء هر روز بي طرف تر شدهء بي بي سي نه تنها تخم دو زرده نخواهد گذاشت بلکه بعلت خط حاکم بر وزارت خارجه انگلستان، طولي نخواهد کشيد که کانال تلويزيون به بلندگوي خارج کشور مهرورزان متشرع تبديل خواهد شد. ماهيت و پيشينهء مستخدمين اين کانال بيان کنندهء خط کانال خواهد بود.
محک بي طرفي يک رسانه (هر رسانه اي)، گزارش کامل، مستقل، مستند و چند جنبه از تمام نگرشها و اخبار و اتفاقات است - ماهيتي که خيلي وقت است در بي بي سي کيميا شده است.

10 ارديبهشت 1386

 [Posted comments0]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©