Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Wednesday 29 November 2023
HOME
NEWS
ANALYSIS
INTERVIEW
POLITICS
SOCIAL
STATEMENTS
ECONOMY
SEARCH

���������������������� ����������������


27 سال دروغ، 27 سال خيانت، 27 سال جنايت
27سال مبارزهء سرنگوني طلبانه
[ علی ناظر]
[Source: سايت ديدگاه]


علي ناظر: از مسلم منصوري خواهش کردم که چند خطي در بارهء اين گزارش بنويسد، که در زير آمده است
یک گزارش از سینمای زیر زمینی ایران – بخش اول [کليپ]

یک گزارش از سینمای زیر زمینی ایران – بخش دوم [کليپ]


با پایه گذاری سینمای زیرزمینی ایران٬ فیلم سازی مخفیانه در ایران به عنوان یک الگوی و یک شیوه عملی در مقابل سینمای حکومتی مطرح و توانسته تاثیر خود را در عرصه سینما و هنر ایران برجای بگذارد∙ در یکی دو سال اخیر موسیقی زیرزمینی ایران اعلام حضور کرده٬ کنسرتها و برنامه هایی در حمایت از موسیقی زیرزمینی به اجرا در آمده است∙

در عرصه ادبیات نیز گروهی با انتشار کتاب و اشعار خارج از سانسور حکومت ادبیات زیرزمینی را دنبال میکنند∙

هرچند هنر زیرزمینی ایران فراز و نشیبهای بسیاری را پیش رو دارد بویژه سینمای زیرزمینی که تلاشی است سخت٬ چرا که سینما بیش از هر هنر دیگری به سرمایه و ابزار نیاز دارد∙

ساخت فیلمهای اعتراضی چه داستانی٬ مستند٬ گزارشی و ∙ ∙ ∙ هم در ایران هم در تبعید با دشواریهای بسیاری روبروست و هیچگونه پشتوانه مادی و عملی ندارد∙

اما همین تلاشهاست که شعله اعتراض وضعیت موجود را در عرصه هنر زنده نگهداشته است و مرز میگذارد بین هنرمندانی که به کارمند سیستم تبدیل شده اند و هنرمندانی که خواسته ها و آمال انسانی را دنبال میکنند∙

سینمای زیرزمینی با تمامی مشکلات پیش رو در حد توان خود فیلم سازی مخفیانه را در ایران شکل داده و به حرکت در آورده است∙

گزارش تصویری " یک گزارش از سینمای زیر زمینی ایران"  کاری است از سوی هاتف Ùˆ بهمن مهدوی Ú©Ù‡ آنرا تهیه Ùˆ ادیت کرده اند∙ بخشی از این گزارش مربوط Ù…ÛŒ شود به جلسه سینمای زیرزمینی ایران Ú©Ù‡ در دانشگاه  U.C.L.A  لس آنجلس برگذار شد Ùˆ جمعی از هنرمندان تبعیدی در حمایت از این سینما Ùˆ هنر زیرزمینی ایران در آن حضور پیدا کرده Ùˆ به اجرای برنامه پرداختند∙

مسلم منصوری

[Posted comments]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©