Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Tuesday 28 November 2023
HOME
NEWS
ANALYSIS
INTERVIEW
POLITICS
SOCIAL
STATEMENTS
ECONOMY
SEARCH

���������������������������� ������������������


آغاز هشتمين سال فعاليت ديدگاه

[ علی ناظر]
[Source: سايت ديدگاه]


هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خم يک کوچه ايم
ديدگاه وارد هشتمين سال فعاليت خود مي شود. فکر کردم به جاي تکرار مکررات و بازبيني آنچه بر ديدگاه در يک سال اخير گذشته، به روند و انديشهء پايه اي ديدگاه دوباره نگاهي بيندازيم و نتيجتا قضاوت کنيم که آيا ديدگاه از موازيني که در روز اول تأسيس براي خود تعيين کرده عدول کرده، و يا تنها شکل است که دائما تغيير مي کند - محتوا همان است که بود.
روز اول، ديدگاه با اين شعر از م. آزرم کار خود را شروع کرد:
به جاودانگي ميهنم که مي بينم/ که دور نيست که ايران ما شود آزاد
و با اين شعار محوري نشر ديدگاه شما هدف ماست، دستور کار سايت را مشخص شد.
پس از چند سال، اين شعر زيبا که از دل برخاسته و چه خوب بر دل مي نشيند، و شعار اول ديدگاه به «نيروهاي سرنگوني طلب متحد شويد» تبديل شد.
براي کوتاه کردن سخن، در زير دو لينک ديده مي شود، که شما را به آذر 1378 مي برد:


1- اهداف ديدگاه (منتشر در آذر 1378)


2- نمونه صفحهء اول ديدگاه (آذر تا بهمن 1378)


در لينک 2 برخي از پيوند ها به علت حملات ويروسي پاک شده اند.
شايان توجه اينکه در آنزمان کليه مطالب با فورمت
GIF  ثبت مي شدند. از روز تأسيس تا دو سال پيش، ديدگاه از پيشرفتهاي تکنولوژي بهره مند نبود (بي سوادي Ùˆ هزار Ùˆ ÙŠÚ© عيب). تا 4-5 سال اول، کليه مطالب مندرج در ديدگاه اول اسکان  (scan)  مي شدند، بعد تک به تک  htmlمي شدند، Ùˆ بعد وارد سيستم مي شدند. وقت گير بود، اما کار پيش مي رفت Ùˆ به هدف نزديک تر مي شديم. اين سبک از کار هر روز Ùˆ به مدت 4-5 سال انجام شد.
جا دارد از کليه دوستاني که (برخي با اسم مستعار، برخي با اسم واقعي و چند نفري بدون آنکه اسمشان بيروني شود) در عرض اين هفت سال براي مدتي (چند روز و هفته و ماه و يا دو سال) مسووليت بخشي را به عهده گرفتند، و در ارتقاء کيفيت ديدگاه ياري رساندند تشکر کنم، مخصوصا از دوستي که مرا از شرّ اسکان کردن و اينهمه وقت کشي و دانه دانه مطلب چيني رهاند. اين روزها کار ديدگاه به جايي رسيده که ديگر خود کاربران و کارورزان مطلبشان را مستقيما وارد سيستم مي کنند (البته سيستم هنوز در حال آب بندي شدن است).
در سالي که گذشت، ديدگاه با حفظ موضع مستقل خود فراخواني براي حمايت از حق پناهندگي ايرانيان مقيم عراق (بدون در نظر گرفتن پايگاه ايدئولوژيک و يا گرايش سياسي آنها)، و خروج نام مجاهدين از ليست تروريستي ارائه داد. در فراخواني ديگر، امضا کنندگان مخالفت خود را با جنگ و حملهء نظامي بيگانگان اعلام کردند، و در فراخواني جداگانه، براي نجات جان فيض مهدوي بيش از 1200 امضا جمع شد. اگر چه فيض مهدوي را به چوب دار نسپردند، اما با افزون کردن فشارهاي خرد کننده که تفاوتي با شکنجه نداشت، وي را به مرگ تدريجي کشتند. همه مي دانيم که تا اين رژيم هست، حجت زماني و اکبر محمدي به قتل مي رسند، زنداني شکنجه مي شود، دانشجو ستاره دار مي شود، و نقض دائمي حقوق بشر در ايران ادامه پيدا مي کند. (لينک به متن فراخوانها در صفحه اول موجود است).
جاي تأمل و تأکيد اينکه ديدگاه نه سازماني سياسي و نه نهادي حقوق بشري است. اين فراخوانها تنها بازتاب صداي کاربراني است که روزانه به ديدگاه نگاهي مي اندازند و در برابر مسائل روز موضع مي گيرند. در اين فراخوانها، ديدگاه سعي کرد چکيده نظرات کاربران خود را به گونه اي منسجم ارائه کند.

در پايان، و با توجه به اهداف ديدگاه که در آذر 1378 نوشته شده است، ديدگاه به نشر مطالب کاربران ادامه خواهد داد، بي آنکه با محتواي آنها لزوما موافق باشد. ديدگاه هميشه سعي کرده در کنار نويسندگان بنام و با تجربه، به کاربراني که نوشته شان لزوما به پر باري نوشتار کارورزان و کاربران حرفه اي نيست، امکان ابراز عقيده دهد. برخي از اين نوشته ها بخوبي پرورده نشده اند، بعضي از ساختار نوشتاري خوبي برخوردارند اما افراد متبحر و دانا مطلب را از لحاظ علمي/ادبي کم عمق ارزيابي مي کنند. اما، تعدادي مطلب هم مستمرا منتضر مي شود که هم خوب پرورده شده اند، هم مستدل هستند و هم آموزنده اند. اميد ديدگاه هميشه اين بوده است که در مرور زمان همهء ما بتوانيم خوب بنويسيم. اما مهمتر اينکه بدانيم جايي براي ابراز عقيده داريم.

علي ناظر 10 دي 1385

[Posted comments]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©