Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Tuesday 28 November 2023
HOME
NEWS
ANALYSIS
INTERVIEW
POLITICS
SOCIAL
STATEMENTS
ECONOMY
SEARCH

������������������������������� �������������������������


1737
[ علی ناظر]
[Source: سايت ديدگاه]


گزارش (پيش از تصويب)
امروز بالاخره شوراي امنيت تشکيل جلسه داد و آنطور که از موضعگيري روسيه و آمريکا و قطر، ... مشخص مي شود، قطعنامه اي عليه ايران [رژيم] تصويب خواهد کرد (1737).
با وجود اينکه تحريم کنندگان دندان و چنگ و ناخن نشان مي دهند، اما همانطور که انتظار مي رفت «دندان» پنبه اي بوده و «گاز»ي که گرفته شده است، بيشتر در راستاي خريدن زمان بيشتر براي رژيم خواهد بود.
آمريکا هشدار مي دهد که اگر [رژيم] ايران به مفاد اين قطعنامه (جلب اعتماد آژانس) تن ندهد، در نشست هاي بعدي با قطعنامه هاي شديدالحن تري روبرو خواهد شد – مشخصا منظور آمريکا استفاده از قواي نظامي است. روسيه با استفادهء قواي نظامي مخالفت کرده است.
بنا به اين قطعنامه اعضا موظف شده اند که از هرگونه مراودات اقتصادي و تکنولوژي در ارتباط مستقيم با «فن آوري هسته اي» خودداري کنند.
علي ناظر – 2 دي 1385

[Posted comments]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©