Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Tuesday 20 November 2018
جستجو
اقتصادی
مواضع و بیانیه
اجتماعی
سیاسی و نظامی
گفتگو - شنیداری/دیداری/ن.شتاری
برداشت و تحلیل
خبر و گزارش
صفحه نخست

يادداشت هفته

* دوران بلبشو
  علی ناظر

* «فرار به جلو» موسوی
  علی ناظر

* رضا پهلوی در مسیر بازگشت به اصل خود
  علی ناظر

* باز 19 بهمن شد
  علی ناظر

* ویژه نامه بحران 88
  علی ناظر

* هفته
بی ظرفیت ها
و بی ظرف ها
  علی ناظر

* بند ناف
  علی ناظر

* پايان نامه – انتقال تجربه
  علی ناظر

* آغاز هشتمين سال فعاليت ديدگاه
  علی ناظر

* بد و بدتر
  علی ناظر

* درد دل
  علی ناظر

* اگر به مرگ من اميد بسته اي
تا نهايت نشاندنت به خاک
زندگانيم دراز باد
  علی ناظر

* يادداشت هفته - حق پناهندگي  علی ناظر

* شانتاژ - يادداشتي بجاي يادداشت هفته  علی ناظر

* پاسخي کوتاه به تعداد زيادي اي ميل  علی ناظر

* خدا را شکر که به کلاس اول آمديم  علی ناظربد و بدتر

[ علی ناظر]
[منبع: Iran's Crises – English (ICE)]


به جاي يادداشت هفته [نوبت من نبود اما رفيقي که نوبتش بود متاسفانه شديدا بيمار شده است] جنگ لبنان، جنگي معمولي نيست. از يک سو ارتش اسرائيل که مسلح به مجهزترين ادوات نظامي است قرار دارد، و در سوي ديگر حزب الله که در عرض يک دههء اخير از بهترين آموزشهاي کماندويي/چريکي زير نظر فرماندهان نظامي ايراني و سوري برخوردار بوده، صف آرائي کرده است. از يک سو اسرائيل که با زور سرنيزه سرزمين فلسطين را به اشغال خود درآورده است قرار دارد، و در سوي ديگر، يکي از مرتجع ترين نهادهاي سياسي-ايدئولوژيک مي رود تا موقعيت خود را به عنوان «القاعده» اي «رسمي» و قابل قبول دو جهان غرب و اسلام رقم بزند. از يک سو، اسرائيل به نمايندگي از طرف صهيونيسم و جهانخواران، کمر بسته تا براي هميشه شکل و ماهيت انديشه ورزي اسلامي و جنبشهاي اسلامي در خاورميانه را سرکوب کند، و در سوي ديگر، رژيم جمهوري اسلامي براي آخرين بار دست به تنش زايي زده تا توان خود را به عنوان عنصر مطرح و تعيين کننده در منطقه به کشورهاي منطقه و در گستره اي جهاني به اثبات برساند. از يک سو، اگر اسرائيل در اين جنگ نابرابر و خانمان سوز پيروز شود، مبارزات مردمي از زير زمين بيرون کشيده شده و روند دموکراتيزه شدن منطقه ماهيت راديکال خود را از دست داده و وارد پروسهء رفورميسم مي شود، و در سوي ديگر، اگر حزب الله در دفاع از خود موفق شود، نطفهء جنگي با ابعادي گسترده تر شکل خواهد گرفت و نيروهاي ارتجاعي منطقه را به دامان جنگهاي فرسايشي و تروريستي خواهند کشاند. به نظر من، حزب الله آمر و باعث اين جنگ، و اسرائيل عامل اين جنگ است. و اگر در اين معادله تغيير صورت نگيرد کودکان بي دفاع در لبنان، فلسطين و در اسرائيل را از سرنوشت غم انگيزي که بيش از 60 سال است برايشان رقم خورده رهايي نخواهند يافت. روند صلح در خاورميانه بر دو پاشنه مرتبط مي چرخد: * اسرائيل بايد در گام اول، و به عنوان پيش شرط، دست از قتل و کشتار مردم فلسطين، و سياست خانمان سوز و تنش آفرين برداشته و به صلحي دائمي که در آن کليه خواست هاي مردم فلسطين به رسميت شناخته شده باشد، تن بدهد. * جهان عرب و غرب بايد در جبهه اي متفق رژيم جمهوري اسلامي را کاملا ايزوله کرده، و از جنبش رهايي بخش مردم ايران، بدون واهمه از ترفند هاي جنگ طلبانه و تنش زاي رژيم، حمايت کنند. دول آمريکا و انگليس (و اروپا) که تا ديروز در هماهنگي با دولت اسرائيل به ادامهء حيات رژيم جمهوري اسلامي ياري مي رساندند، و خواستهاي به حق مردم فلسطين را ناديده مي گرفتند، نمي توانند، تنها به اين خاطر که تصميم به بازنگري در استراتژي خود گرفته اند، يک شبه انتظار معجزه داشته باشند. تا زماني که صلح به معني واقعي در فلسطين جامهء عمل نپوشد، تا زماني که شوراي امنيت ملل متحد با صراحت کامل اسرائيل را محکوم نکند، تا زماني که اسرائيل متوجه نشود که ماه عسل 60 ساله به پايان رسيده و ديگر نمي تواند خودسرانه و بدون توجه به کنوانسيون ژنو، و ... به مردم بي دفاع کشورهاي همسايه حملهء نظامي کند؛ و به همان نسبت، تا زماني که رژيم جمهوري اسلامي بتواند با شعله ور کردن خاورميانه به حيات خود ادامه دهد، مردم ايران، عراق و افغانستان و لبنان و اسرائيل و مصر و ... مستمرا بهاي گزاف خواهند پرداخت. تنها راه رهايي مردم ايران و خاورميانه سرنگوني رژيم جمهوري اسلامي و مهارکردن افسارگيسختگي هاي بي رويهء اسرائيل است. علي ناظر 15 امرداد 1385[Posted comments0]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©