Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Thursday 22 November 2018
جستجو
اقتصادی
مواضع و بیانیه
اجتماعی
سیاسی و نظامی
گفتگو - شنیداری/دیداری/ن.شتاری
برداشت و تحلیل
خبر و گزارش
صفحه نخست

ویژه‌نامه

* تست برنامه  علی ناظر

* عزیزم، رفیقم، ستار  علی ناظر

* ویژه نامه بحران 88  علی ناظر

* زن در زندان
علي ناظر
  علی ناظر

* نامهء کاربران ديدگاه  علی ناظر

* نامهء کاربران ديدگاه – شمارهء3 منتشر شد  علی ناظر

* نامهء کاربران ديدگاه شمارهء 2  علی ناظر

* نامهء کاربران ديدگاه – شمارهء 1 - منتشر شد  علی ناظر

* نامهء کاربران ديدگاه – شمارهء صفر  علی ناظر

* جنگ يا صلح، واقعيت يا سراب  علی ناظر

* زن عليه استبداد - سوال يا پاسخ؟  علی ناظر

* آزادي بيان و انديشه
پيش و پس از سرنگوني
  علی ناظر

* آزادي بيان در فرهنگ رب النوعي  علی ناظرآزادي بيان و انديشه
پيش و پس از سرنگوني
[ علی ناظر]
[منبع: Iran's Crises – English (ICE)]


ويژه نامهء فروردين ديدگاه اينبار به آزادي انديشه و بيان مي پردازد. در پي دعوت ديدگاه، برخي از ياران هميشگي ويژه نامه هاي ديدگاه با توجه به مبسوط بودن سوژه، به اختصار، شمه اي از ديدگاه خود را مطرح کرده، و به برخي از پرسش هاي زير و يا سوالاتي پايه اي تر پرداخته اند.
پرسيده بودم که: «آيا برخورد عملي ما در ارتباط با آزادي انديشه و بيان پيش و پس از سرنگوني بايد يکي باشد؟ آيا شرايط کنوني و حاکم بر مبارزه، تعريف ما از آزادي انديشه و بيان را متفاوت با پس از پايان مبارزه مي کند؟ آيا مي توان آزادي انديشه و بيان را فراتر از زمان و مکان و شرائط تعريف کرد؟ اگر پيش از سرنگوني تعريفي مشخص از آزادي بيان و انديشه نداشته باشيم، آيا پس از سرنگوني آزادي در انديشيدن و بيان را از خود سلب نکرده ايم؟ اگر، به هر دليلي، پيش از سرنگوني در تعريف آزادي انديشه و بيان اغماض شود، آيا پس از سرنگوني مي توان انتظار نهادينه شدن آزادي انديشه و بيان را داشت؟ آيا دليل عمدهء مبارزه عليه استبداد آزادي انديشه و بيان است، اگر نيست هدف از سرنگوني چيست؟ آيا صحبت از آزادي انديشه و بيان در جهان ستمديده که فقر و کار و مسکن مساله روزشان است بحثي روشنفکرانه نيست؟»
ويژه نامهء فروردين 1385 - ديدگاه [باز تکثير مطالب با ذکر منبع مجاز است]

 
مسعود افتخاري: آزادي بيان - پیش و پس از سرنگونی رژیم
جعفر پويه: آزادی مقوله ای برای تمام فصول
م. راد: روشنفكران وآزادی انديشه و بيان
علي سالاري: عيد نوروز را با آرزوي تحقق آزادي چشن بگيريم
کورش عرفاني: امروز و فردای آزادی در ایران
عباس فرد: آزادي انديشه و بيان - چیستی ، ‌چگونگی، محدوده‌های زمانی‌ـ‌مکانی و جنبه‌ی عملیِ آن 
عزيز فولادوند: دولت خودکامه و شهامت مدنی (انتقادی بر خودمان)

علي فياض: آزادی، دولت و اپوزیسیون!
ح. قهرمان: آزادی، ضرورت قبل و بعد از سرنگونی و شاخص سنجش  همه مدعیان
جابر کليبي: آزادی اندیشه و بیان محدودیت زمانی و مکانی نمی­پذیرد؛ این آزادی جهان شمول است!
فريدون گيلاني: آزادی اندیشه ، بیان ، قلم ، و فرهنگ ممانعت
 ستار لقايي: آزادی: قیام علیه تبدیل جهان، به اردوگاهِ های بردگی ِ اقتصادی
مجيد مشيدي: بایست دمکراسی نهادینه شود!
علي ناظر: آزادي بيان در فرهنگ رب النوعي

 

 [Posted comments0]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©