Iran's Crises Unfolded  
IranCrises
 
Sunday 1 October 2023
HOME
NEWS
ANALYSIS
INTERVIEW
POLITICS
SOCIAL
STATEMENTS
ECONOMY
SEARCH

���������������������� ����������������


کارت شرف - ديدگاه رهائي بخش
[ علی ناظر]
[Source: سايت ديدگاه]


دامن محبت را گر کني ز خون رنگين
مي توان تو را گفتن پيشواي آزادي
و پيشوايان آزادي در 19 بهمن به عهد خود وفادار ماندند، و پرچم سرخ شرف و پايداري، در تاريکترين و مأيوس کننده ترين برهه پس از کودتاي 28 مرداد، را به اهتزاز درآوردند.
حماسهء سياهکل، که به ظاهر شکست خورده و سلحشورانش گرفتار شده و بخون غلطيده بودند اولين جرقهء اميد را، که هنوز روشنگر راه آزاديخواهان است، روشن کرد.
پس از آن، ساواک پهلوي به دست و پا افتاد، همانگونه که در 19 بهمن 1360، واواک اسلامي تمام توان خود را به کار برد، تا شايد بتواند با حذف موسي خياباني و يارانش، مبارزه را به کجراه بکشاند.
فرجام خونين 19 بهمن 1349 و سپس 19 بهمن 60، نتوانست عنصر فدايي و مجاهد را از پيگيري و استمرار مبارزه براي براندازي رژيم مستبد، باز دارد. آنها در اين راه سر به پاي آزادي ننهاده اند که با تيره شدن آسمان آزادي، سر در گريبان کنند.
پس از سياهکل، نام فدايي در قلب ها جايگاهي رفيع يافت و محکي براي ارزش گذاري شد. چارهء درد و رنج امروز کارگران و زحمتکشان، کارتون خوابها، بچه هاي خياباني، دختران نو جوان تن فروش، ميليون ها معتاد، و ده ها هزار اعدامي و صدها هزار تن ِ شکنجه شده، را بايد در آرماني پيشرو و مترقي که پاسخگوي تمامي خواستهاي اقشار جامعه باشد، جستجو کرد.
اعتصاب کارگران شرکت واحد، با وجود شرکت فعال و گستردهء رانندگان، با قلع و قمع رژيم رو به رو شد. شکي نيست که اگر کارگران و دانشجويان از سپري حفاظتي و مسلح برخوردار بودند، سرانجام خيزش دانشجويي در 18 تير، و اعتصاب 8 بهمن به گونه اي ديگر رقم مي خورد. اين پيام سلحشوران 19 بهمن است.
اين پيام ماندني و تنها ره رهايي است.
علي ناظر – 9 بهمن 1384

[Posted comments]

No press releases currently availableIran's Crises  1998 - 2007   ©